Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Management and Supervision in Social and Health Care Organizations with specialisation in Management (0988TA2400020032)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Management and Supervision in Social and Health Care Organizations (N0988A240002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2023
  • shrink expand
   Studijní program (SP) je akreditován ve vzdělávací oblasti sociální práce. Zaměřuje se buď na přípravu vedoucích pracovníků a pracovnic pro střední a vrcholovou úroveň řízení, nebo na přípravu supervizorek a supervizorů pro oblast sociálních služeb nebo služeb, jejichž součástí je sociální práce (např. zdravotnictví nebo školství). Sociální práce jako vědní disciplína vychází z dalších vědních disciplín, zejména filosofie a etiky, sociologie nebo psychologie, ale SP čerpá též z tvůrčí činnosti organizačních studií, managementu, ekonomie, administrativy, ošetřovatelství, sociálního lékařství, či práva. Řízení rozvoje sociálních a zdravotních služeb vychází z evropského kontextu harmonizace právního prostředí, zajišťování jejich dostupnosti, hodnocení kvality a sdílení zkušeností z praxe. Velký důraz je kladen na responzivitu služeb v přirozeném prostředí, potřeby a práva uživatelů a uživatelek a jejich blízkých a podporu pomáhajících pracovníků a pracovnic. Studium poskytne teoretické poznatky, metodologii výzkumu pro oblast sociální a zdravotní a osvojení nových praktických dovedností díky vysokému podílu praxe. Studium poskytuje studentům a studentkám také adekvátní možnost podílet se aktivně na výzkumných projektech (formou studentských prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích apod.) i na inovativních projektech s uživateli a poskytovateli služeb. SP připraví absolventa pro regulované povolání dle zákona 108/2006 Sb. V daném pojetí se jedná o unikátní program, který není jinde v České republice v této podobě a rozsahu vyučován.

   Předpokladem pro studium v tomto magisterském studijním programu je schopnost reflexe a kritického myšlení, dobré komunikační dovednosti, základní orientace v oblasti sociální práce a též schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině nebo němčině.

   V prezenční formě se program vypisuje pouze ve specializaci Řízení. V kombinované formě se program vypisuje ve specializaci Řízení a specializaci Supervize.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška je dvoukolová.

   První kolo má podobu písemného vyplnění portfolia (formulář ke stažení a instrukce k odevzdání jsou přístupné na webu fakulty https://fhs.cuni.cz/FHS-2139.html) do 15. 4. 2023. Bodování je uvedeno ve formuláři.
   Bodovou hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   Druhé kolo má podobu ústního pohovoru sestávajícího z rozpravy nad vyplněným portfoliem a profesním životopisem (profesní životopis doporučujeme přinést k ústnímu pohovoru, není však při něm hodnocen, je podkladem pro pohovor) a diskuse k vybraným tématům z předepsané odborné četby.

   Při ústním pohovoru se hodnotí:
   1. Schopnost reflexe a kritického myšlení (v kontextu vlastních zkušeností a schopností ve vztahu k oboru sociální práce a Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích): max. 10 bodů
   2. Základní přehled v oblasti sociální práce a řízení (na základě předepsané odborné četby včetně cizojazyčného textu): max. 10 bodů
   3. Komunikační dovednosti (prezentační dovednosti, schopnost diskutovat, empatie a asertivita): max. 5 bodů

   Odborná četba:
   • Radka Janebová. Teorie a metody sociální práce – reflexivní přístup. Univerzita Hradec Králové, 2014.
   • Zuzana Havrdová, Olga Šmídová, Jiří Šafr, Ingrid Štegmannová a kol. Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011.
   • Zuzana Havrdová, Martin Hajný a kol. Praktická supervize. Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén 2008.
   • Peter Ferdinand Drucker. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Třetí, rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2015. (pro specializace řízení)
   • Zákon 108/2006 o sociálních službách a vyhláška 505/2006, MPSV. (pro ty, kdo neabsolvovali studium sociální práce)
   • SCHWARTZ, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). (alternativa pro němčináře): MOHLER, P. Ph., WOHN, K. (2005) Persönliche Wertorientierungen im European Social Survey, ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 01. Odkazy na on-line verze cizojazyčných textů jsou na https://fhs.cuni.cz/FHS-2217.html

   Profesní životopis (CV) obsahuje: dosavadní průběh vzdělání a dalšího vzdělávání, případné odborné výcviky, pracovní zkušenosti a/nebo zkušenosti z praxe v oboru i mimo něj (včetně dobrovolnických aktivit) se stručnou charakteristikou pozic a rolí. U uchazeček a uchazečů, kteří neabsolvovali obor sociální práce, též seznam předmětů absolvovaných v bakalářském studijním programu.

   Celkem je možné získat v druhém kole přijímací zkoušky 25 bodů.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2023 Until: 14.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 15.06.2023 Until: 30.06.2023
  • shrink expand
   Další informace o programu a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-2139.html
  • shrink expand
   Absolventky a absolventi se orientují v evropských i českých systémech sociální a zdravotní péče a sociální politiky, umí objasnit souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady na řízení organizace. Jsou schopni identifikovat a zkoumat důležitá témata oboru, analyzovat situaci, ve které se organizace nachází, plánovat a podporovat její rozvoj s ohledem na společenský zájem i specifické potřeby uživatelů, lidská práva a etiku poskytování služeb.

   Profil absolventa navazuje na jeho předchozí kvalifikaci v bakalářském, příp. magisterském programu, který jej připravil pro některou regulovanou i neregulovanou „pomáhající“ profesi (sociální pracovník, zdravotně – sociální pracovník, zdravotnický pracovník aj.). Odpovídá multidisciplinárnímu pojetí oblasti sociální práce, a vybavuje absolventky a absolventy kvalifikačními požadavky pro povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to pro úroveň středního nebo vyššího managementu v organizacích služeb sociální práce a v organizacích koordinujících služby sociální práce. Kvalifikace absolventkám a absolventům umožňuje zastávat manažerské pozice v sociálně-zdravotních nebo zdravotních službách. Absolventky a absolventi dále mohou působit jako supervizorky a supervizoři, výzkumnice a výzkumníci, příp. analytičtí pracovníci a pracovnice v sociálních nebo zdravotnických institucích.