Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Humanities and Social Sciences (0288RA250001)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Humanities and Social Sciences (B0288A250001)
  Form of study: distance
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2023
  • shrink expand
   Tříletý bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti představuje moderní typ vzdělání v humanitních a společenskovědních oborech. Studenti si volí svůj vlastní průchod studiem. Program nabízí společný základ ve filosofii, historii a společenských vědách (antropologii, psychologii a sociologii) a především širokou nabídku volitelných přednášek a kurzů v těchto oborech, v oblasti překladů a praktické komunikace v cizích jazycích, v umění a v řadě aplikačních oblastí. Studenti se v průběhu studia buď profilují v některé vědní disciplíně se záměrem pokračovat v navazujících magisterských programech na FHS nebo jiných fakultách UK, nebo se zaměří na získání schopností a dovedností, jež jim usnadní praktické uplatnění.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Písemná zkouška spočívá ve shrnutí cizojazyčného odborného textu a v odpovědích na doplňující otázky (uchazeč uvede v přihlášce jazyk, s nímž bude pracovat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit; shrnutí i odpovědi uchazeč vypracuje v češtině nebo slovenštině). Uchazeč může získat až 20 bodů (10 za shrnutí a 10 za otázky). Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí. Hodnocení se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí. Vzorové zadání z minulého roku uchazeči naleznou na webu fakulty.
   Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.
   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 180 minut.

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.05.2023 Until: 28.05.2023
   Alternative date (of entrance exam): 12.06.2023 Until: 30.06.2023
  • shrink expand
   Vzorové zadání přijímací zkoušky je vyvěšeno na https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

  • shrink expand
   CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské Studium humanitní vzdělanosti https://fhs.cuni.cz/FHS-1815.html
  • shrink expand
   Studenti se naučí rozumět lidem, a to navzdory rozdílům a proměnám jazyka, kultury, stylu, osobnosti a doby. Absolventi se uplatní kdekoli, kde se toho rozhodnou využít: v soukromých, státních i mezinárodních organizacích a firmách, v institucích rozvíjejících kulturu a vzdělávání aj. Ti, kteří chtějí dále studovat, budou připraveni k navazujícímu studiu v oboru podle své volby.