Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Theoretical and Research Psychology (0313TA230005)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Theoretical and Research Psychology (N0313A230005)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2023
  • shrink expand
   Studijní program je oborově zakotven v psychologii. Ve svých teoretických základech proto zahrnuje a rozvíjí znalosti základních disciplín psychologie - vývojové, sociální, kognitivní, evoluční, srovnávací psychologie a psychologie osobnosti, dále také teoretické znalosti specifických témat jako je psychologie jazyka, psychopatologie a mezikulturní psychologie. Program připravuje odborníky pro výkon samostatné vědecké práce v oboru psychologie. Rozvíjí a systematicky trénuje základní i pokročilé výzkumné dovednosti, včetně znalostí a dovedností z oblasti podávání žádostí o grantovou podporu pro tvůrčí a vědeckou činnost. Rozvíjí kompetence v oblasti tvorby vhodných výstupů uplatnitelných v domácím i mezinárodním vědeckém prostředí, primárně na poli základního výzkumu. Orientuje však studenta i na poli aplikovaného výzkumu rozvojem dovedností transferu poznatků získaných v akademickém prostředí do prostředí praxe státních, neziskových či komerčních sektorů.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací řízení se skládá z písemné zkoušky v celkovém rozsahu 120 minut, v jehož rámci uchazeč poskytuje přehled dosavadních zkušeností, znalostí a dovedností v oblasti psychologického výzkumu a oboru psychologie.

   V den konání zkoušky uchazeč odevzdá v písemné formě portfolio s přehledem a popisem vlastních studijních, badatelských i praktických zkušeností v oboru psychologie, s upřesněním oblastí svého zájmu v oboru psychologie, zejména zájmu v oblasti výzkumu v psychologii.

   V rámci písemné zkoušky uchazeč zpracovává odpověď na celkem 2 zadané otázky/úkoly.
   V rámci prvního úkolu představuje - v anglickém jazyce - téma a metodologické aspekty zpracování vybraného vlastního badatelského počinu (např. bakalářská práce, seminární práce) a prokazuje tak schopnost diskutovat teoretický kontext a metodologickou strukturu vlastního badatelského počinu.
   Ve druhé části písemné zkoušky - v českém jazyce - prezentuje rozsah i povahu předchozích studijních, badatelských i praktických zkušeností v oboru psychologie, vybrané oblasti svého zájmu v oboru psychologie, formuluje potenciální výzkumný problém a rámcový princip jeho řešení ve výzkumu realizovatelném ve formě diplomové práce a vlastní motivaci ke studiu SP Teoreticko-výzkumné psychologie.
   Komise pro přijímací řízení posuzuje obsahové (odborné i metodologické) kvality uchazečem zpracovaných odpovědí na obě oblasti písemné zkoušky i kvalitu prezentace uchazeče v rámci zpracování písemné zkoušky.

   Za každou otázku je možné získat až 6 bodů. Dalších 6 bodů může uchazeč získat za předložené portfolio, celkem je tedy možné získat u přijímací zkoušky 18 bodů.

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2023 Until: 14.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 15.06.2023 Until: 30.06.2023
  • shrink expand
   Další informace o programu a kontakty naleznete zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-2450.html
  • shrink expand
   Absolvent programu disponuje znalostí klíčových teoretických poznatků oboru psychologie, pokročilých teoretických modelů z oblasti sociální, vývojové, evoluční, kognitivní psychologie a psychologie osobnosti. Teoretické základy absolventa obohacují i znalosti ze specifických teoretických oblastí psychologie, např. mezikulturní psychologie, psychologie jazyka a gramotnosti, psychopatologie, psychologie zdraví, psychologie partnerských vztahů, což vybavuje studenta schopností pružně reagovat na požadavky praxe. Absolvent dále rozumí provázanosti psychologie a příbuzných humanitních a společenskovědních disciplín a dokáže tak uvažovat ve smyslu interdisciplinární perspektivy výzkumu.
   Absolventi mohou pracovat např. na pozicích asistentů výzkumu, organizačně administrativních pracovníků ve výzkumných institucích, samostatných vědeckých pracovníků, referentů i administrátorů výzkumných dat v akademických, školských i zdravotnických institucích s potřebou (nejen) psychologického výzkumu, dále také jako administrativní referenti výzkumu v grantových agenturách a agenturách pro podporu implementace výsledků výzkumu do praxe.