Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Electronic Culture and Semiotics (0321TA180002)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Electronic Culture and Semiotics (N0321A180002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper
  • shrink expand
   Application submission date 1: 31.03.2023
   Application submission date 2: 15.08.2023
  • shrink expand
   Studijní program (SP) vyrůstá z tradice humanitní vzdělanosti - fenoménům současnosti nelze rozumět bez porozumění tradičním pojetím. SP je postaven na komplementárním přístupu k analýze mediálního sdělení (a komunikace), který je zakotven na jedné straně v tradičním uchopení komunikace (v rétorice, poetice, se znalostí a pochopením role literárního kánonu), na straně druhé v moderních přístupech k reflexi nových médií a mediálního sdělení (ať již jde o její ikonickou, obrazovou nebo literární podobu). Takto definovaný program se odlišuje především v důrazu, který klade na tradiční pojímání komponované promluvy a jejího afektivního efektu.
   SP je ukotven ve dvou oblastech vzdělávání, jednak ve filologii (v důrazu na literární teorii, komparativním pohledu na porozumění sdělení v kulturním horizontu literárního kánonu, rétorice a teorii mluvních aktů), jednak na mediálních a komunikačních studiích. Zde je kladen důraz na sémiotiku médií a na jejich teorii. SP tedy vychází z literární teorie, z vizuálních studií, ze sémiotiky médií, z filosofických předpokladů mediality (v rétorice, poetice a v teorii žánrů), ze studií paměti a ze sociologie nových médií.

   Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury:
   1. Barthes, R.: Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.
   2. Gvoždiak, V.: Základy sémiotiky I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
   3. Gvoždiak, V.: Základy sémiotiky II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.09.2023 Until: 08.09.2023
   Alternative date (of entrance exam): 11.09.2023 Until: 15.09.2023
  • shrink expand
   Další informace o programu a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-2165.html
  • shrink expand
   Absolvent disponuje důkladnými znalostmi z oblasti médií a mediální komunikace, znalostmi metod patřičnými pro analýzu společenských jevů, metodami analýzy mediální komunikace. Orientuje se v sémiotické, naratologické a rétorické analýze mediálních sdělení a mediální komunikace. Absolvent umí provádět literárněvědnou analýzu textu a to z hlediska všech jejich sémantických rovin. Absolvent umí detailně a důsledně analyzovat literární text. Absolvent se orientuje v pojmosloví klasické poetiky a rétoriky. Absolvent je schopen pohotově a poučeně porozumět sémiotickému systému komunikace, dokáže se přesvědčivě, logicky a odborně kvalifikovaně veřejně vyjadřovat s vědomím vědecké zodpovědnosti za svou komunikaci.
   Vzhledem k získaným teoretickým, metodologickým a praktickým kompetencím se absolventi studia mohou uplatnit v celé škále oborů, které se zaměřují jak na teoretickou reflexi a intepretaci mediálních sdělení a komunikačních procesů, tak na jejich přímý rozvoj v rámci organizací, agentur a studií. S ohledem na oblast filologického vzdělání a získání širokých interpretačních literárněvědných dovedností se mohou též uplatnit na pracovištích vědeckých ústavů, v kulturních institucích, neziskových organizacích, s ohledem na mediální průpravu ale také v audiovizuální sféře, v reklamních a v PR agenturách. S ohledem na získané poznatky a interpretační dovednosti se mohou uplatnit jako mediální analytici. Díky literárněvědné, rétorické a poetologické průpravě představují jejich analytické schopnosti v České republice unikátní dovednosti. Jelikož absolventi tohoto SP disponují doposud nepřítomnou teoretickou způsobilostí a interpretačními dovednostmi (aplikovanou naratologickou analýzou mediálních sdělení a komunikačních sítí - tento metodický a analytický postup není zatím na vysokých školách v České republice přednášen), snadno zaplní bílé místo na trhu práce.