Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Philosophy in the context of humanities (0223TA100008)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Philosophy in the context of humanities (N0223A100008)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2023
  • shrink expand
   Dvouletý navazující magisterský studijní program se zaměřuje na politickou filosofii, fenomenologii a její aktuální podoby, na filosofickou antropologii a na teorii literatury. Výuka je vedena v českém jazyce. Studium probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, poskytuje individuální přístup ke každému studentovi a jeho zájmu a umožňuje podílet se na výzkumných projektech učitelů. Díky spolupráci s filosofickými pracovišti v zahraniční, zvl. v Německu a Francii, nabízí studium velkou škálu možností zahraničních pobytů. Cílem studia je připravit studenty na specializaci v jednom ze tří badatelských zaměření programu tak, aby mohli přímo navázat na magisterskou práci doktorandským projektem.
   Studium vhodně navazuje zejména na bakalářské studijní obory filosofie, humanitní studia nebo jiné bakalářské studijní obory, které studium filosofie relevantním způsobem zahrnují.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška se skládá z ústního pohovoru, u něhož uchazeč předkládá seznam relevantní četby primárních textů filosofické tradice (čili ne učebnic a textů propedeutického charakteru). Komise posuzuje kvalitu předloženého seznamu, schopnost uchazeče vyložit základní témata, intence a argumentaci zvolených titulů, případně je interpretovat a vzájemně srovnávat. Uchazeč by také měl být schopen fundovaně představit své plánované zaměření (témata, problémy, autoři) v rámci programu Filosofie v kontextu humanitních věd.

   Ústní pohovor se hodnotí maximálně 10 body.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2023 Until: 14.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 15.06.2023 Until: 30.06.2023
  • shrink expand
   Další informace o programu a kontakty naleznete zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-2132.html
  • shrink expand
   U absolventů se předpokládá další postgraduální studium v některém z badatelských zaměření programu, a to buď v České republice, nebo v zahraničí. Kromě průpravy pro další profesionální bádání poskytuje studium díky nabízeným cizojazyčným přednáškám, možnostem zahraničních studijních pobytů a hlubšímu seznámení s intelektuálními kořeny evropské kultury a vědy uplatnění v rámci společenských, politických či kulturních institucích doma i v zahraničí.