Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Studies of Civil Society (0314TA250013)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Studies of Civil Society (N0314A250013)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper
  • shrink expand
   Application submission date 1: 31.03.2023
   Application submission date 2: 15.08.2023
  • shrink expand
   Studijní program se skládá ze tří částí: sociologická a politologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo; aplikační předměty. Výuka předmětů je rozložena rovnoměrně zejména do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru průběžné praxi a ekonomicko–právní praxi v nestátních neziskových organizacích nebo v institucích státní správy. Profilové předměty jsou doplněny semináři. Studenti mohou navštěvovat kurzy jiných kateder a modulů FHS UK.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Do 30. 4. 2023 uchazeč předloží esej. Z níže uvedeného seznamu knih vybere minimálně dvě publikace, které využije při psaní eseje o rozsahu 3 až 5 normostran.

   Pro přihlášky podané v rámci dodatečného přijímacího řízení je termín pro nahrání eseje do 31. 8. 2023.

   Seznam požadované literatury:
   1. Bauman, Zygmund, (2010). Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Slon.
   2. Dohnalová, Marie, Legnerová Kateřina (2018). Společensky odpovědné podnikání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.
   3. Frič Pavol. Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy. Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020.
   https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_fric_pro_web.pdf
   4. Skovajsa, Marek (ed.) (2010). Občanský sektor; organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál.
   5. Gordanić, Jelica (2021). NGOs and the UN Security Council: Between Formal Reality and Possibilities of Formal Interaction. The Review of International Affairs, Vol. LXXII, No. 1182, May-August 2021, p. 47-65.

   Doporučená struktura eseje je následující:
   1. Uchazeč popíše jednu ze svých osobních zkušeností s občanskou společností.
   2. Reflektuje tuto zkušenost z hlediska zvolených publikací, ke kterým může na základě rešerše doplnit některé další relevantní akademické texty.
   3. Formuluje závěry, v kterých se zamyslí nad svou úvodní zkušeností z perspektivy zvolených publikací.

   Esej by měla prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu.
   Děkan fakulty rozhodne, zda esej splňuje nutné požadavky.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: other form
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.11.2022 Until: 31.08.2023
   Alternative date (of entrance exam): 01.09.2023 Until: 30.09.2023
  • shrink expand
   Další informace o programu a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-2141.html
  • shrink expand
   Absolventi se uplatní v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, ve státní správě nebo v mezinárodních institucích a organizacích.