Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Historical Sociology (0314TA250001)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Historical Sociology (N0314A250001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper
  • shrink expand
   Application submission date 1: 31.03.2023
   Application submission date 2: 15.08.2023
  • shrink expand
   Cílem studijního programu je v návaznosti na bakalářské vzdělání vychovat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti historické sociologie na magisterské univerzitní úrovni. Program navazuje na bakalářské studijní programy společenskovědního a humanitního směru a zaměřuje se na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Studium historické sociologie je rozčleněno do tří základních bloků. Teoreticko-historický blok nabízí kurzy věnované obecným teoretickým koncepcím historické sociologie a civilizacionistiky. Metodologicko-výzkumný blok seznamuje studenty se základními přístupy kvantitativní a kvalitativní metodologie. Výběrový a specializační blok je tvořen třemi bloky předmětů (Teorie sociální změny a modernizačních procesů, Historická sociologie kultury a každodennosti a Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů), z nichž si studenti vybírají jeden a k němu si pak mohou podle vlastní volby doplňovat další volitelné předměty. Koncepce výuky vychází z předpokladu, že absolvent programu by neměl být jednostranně, úzce zaměřeným odborníkem, nýbrž kvalitně vzdělaným jedincem, který disponuje relativně širší škálou znalostí a dovedností a je otevřený, flexibilní a schopný reagovat na aktuální potřeby a požadavky, které před společnost klade soudobý vývoj.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Do 30. 4. 2023 uchazeč předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 normostrany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu.

   Pro přihlášky podané v rámci dodatečného přijímacího řízení je termín pro nahrání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu do 31. 8. 2023.

   Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: other form
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.11.2022 Until: 31.08.2023
   Alternative date (of entrance exam): 01.09.2023 Until: 30.09.2023
  • shrink expand
   Další informace o programu a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-2129.html
  • shrink expand
   Absolventi programu získají během studia teoretické znalosti historicko-sociologického charakteru z oblasti sociální, kulturní, náboženské, politické, ekonomické, a také odborné dovednosti založené na zvládnutí základních přístupů kvantitativní a kvalitativní výzkumné metodologie. Naučí se posuzovat nejrůznější společenské jevy, problémy a témata v širších historických i teritoriálních souvislostech, nahlížet je v časové perspektivě, sestavovat a řídit odborné projekty, shromažďovat a vyhodnocovat specializované poznatky, analyzovat data kvantitativní i kvalitativní povahy, vytvářet zprávy, expertizy, posudky a odborné studie. Tím získají předpoklady pro profesní uplatnění jak v akademické sféře, tj. na vysokoškolských pracovištích a výzkumných ústavech, tak v mimoakademické sféře, tj. ve státní správě a samosprávě, evropských institucích, nevládních organizacích, výzkumných agenturách, poradenských firmách, vzdělávacích institucích, kulturních organizacích a médiích.