Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Protestant Theology (0221TA100015)

  Faculty: Protestant Theological Faculty
  Study programme: Protestant Theology (N0221A100015)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 30
  Maximum number of accepted students: 60
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  5 / 6

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 06.08.2023
  • shrink expand
   Dvouleté navazující magisterské studium, zaměřené na interpretaci křesťanského svědectví, vycházející z biblické hermeneutiky a kladoucí zvláštní důraz na tradice české i světové reformační teologie v rozhovoru s jinými křesťanskými i náboženskými tradicemi, filosofií i sociálními vědami.
   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Forma je jednokolová, ústní.
   Rozhovor zjišťující specifické předpoklady ke studiu z oblasti biblické (včetně původních jazyků - hebrejštiny a řečtiny), systematické a historické teologie, světových náboženství a filosofie.
   Maximální počet bodů: 100
   Minimální bodová hranice pro přijetí: 65

   Uchazeči si k přijímací zkoušce předem připraví exegeticky zpracované minimálně 2 oddíly starozákonního textu (cca á 20 veršů) a 2 oddíly z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 10 veršů (další podrobnosti viz informace pro uchazeče - požadavky k přijímacím zkouškám:
   https://web.etf.cuni.cz/ETFN-806.html).
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 18.09.2023 Until: 19.09.2023
   Alternative date (of entrance exam): 25.09.2023 Until: 26.09.2023
  • shrink expand
   Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou u těch uchazečů, kteří ve školním roce 2022/23 absolvují či v předchozích letech absolvovali vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu Teologie, studijním oboru Evangelická teologie. Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků.
   Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává do 6. 8. 2023 prostřednictvím studijního oddělení, rozhoduje o ní děkan.
  • shrink expand
   Viz www stránky kateder historické, systematické a biblické teologie, religionistiky a filosofie UK ETF – požadavky k bakalářské zkoušce a požadavky k přijímacím zkouškám: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-806.html).
  • shrink expand
   Absolventi se uplatní v duchovenské službě v církvi, v církevních zařízeních (Diakonie), v učitelství (kvalifikace učitel náboženství), v sociálních a humanitárních službách, v akademické práci v oboru teologie a religionistiky, i v různých humanitně orientovaných institucích (státní služba, nevládní organizace, a pod.).