Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Protestant Theology (0221RA100016)

  Faculty: Protestant Theological Faculty
  Study programme: Protestant Theology (B0221A100016)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 40
  Maximum number of accepted students: 60
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online, Paper

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  14 / 21

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 06.08.2023
  • shrink expand
   Tříleté bakalářské studium, zaměřené na interpretaci křesťanského svědectví, vycházející z biblické hermeneutiky a kladoucí zvláštní důraz na tradice české i světové reformační teologie v rozhovoru s jinými křesťanskými i náboženskými tradicemi, filosofií i sociálními vědami.
   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Jednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří částí:
   1) Porozumění a interpretace odborného textu v českém jazyce na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
   2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textu v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N / Fr) na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
   3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění teologii vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere nejméně dva tituly z uvedeného seznamu, o kterých bude veden rozhovor:

   BIČ, Miloš; POKORNÝ, Petr: Co nevíš o Bibli? Úvod do studia Starého a Nového zákona. Praha : ČBS, 1997.
   HOŠEK, Pavel: A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době. Jihlava : Mlýn, 2012.
   KÜNG, Hans: Věčný život? Praha : Vyšehrad, 2006.
   LOCHMAN, J.M.: Krédo. Základy ekumenické dogmatiky. Praha : Kalich, 2013 (19961).
   REJCHRT, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha : Kalich 1992.
   STRUPPE, Ursula; KIRCHSCHLÄGER,Walter: Jak porozumět Bibli. Praha : Vyšehrad, 2000.
   - max. 40 bodů.

   Minimální bodová hranice pro přijetí: 65

   Uchazeči, kteří nesložili, příp. ve školním roce 2022/23 nesloží maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, musí absolvovat i přijímací zkoušku z češtiny.
   Zkouška je ve formě písemného testu, zaměřeného na porozumění mluvenému a psanému projevu, je hodnocena celkem 100 body a k přijetí je nutno získat minimálně 50 bodů. Tuto zkoušku z českého jazyka nemusí skládat studenti, kteří předloží doklad o vykonané zkoušce z češtiny na stupni CCE-C1.

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 04.09.2023 Until: 06.09.2023
   Alternative date (of entrance exam): 11.09.2023 Until: 13.09.2023
  • shrink expand
   Další doporučená literatura:
   •Bible (soustavná znalost a orientace).
   •Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha : SPN 1990 a další vydání.
   •Beinert, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2012.
   •Filipi, Pavel: Po ekumenickém chodníku. Příručka ke vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha : Kalich 2008.
   •Filipi, Pavel: Malá encyklopedie evangelických církví. Praha : Libri 2008.
   •Franzen, August: Malé církevní dějiny, Praha : Zvon 1992 a další vydání.
   •Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe. Třebenice : Mlýn 1993.
   •Gillièron, Bernard: Církev právě zrozená. Kapitoly ze života prvních křesťanů. Třebenice : Mlýn 1996.
   •Kant, Immanuel: Základy metafyziky mravů. Praha : Svoboda 1990.
   •Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení. Praha : Návrat domů 1996.
   •Lochman, Jan Milíč: Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha : Kalich 2012 (19941).
   •Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1997.
   •Platón: Faidón. Praha : Oikumene 1994.
   •Pokorný, Petr: Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha : Vyšehrad 1993.
   •Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha 1992.
   •Römer, Thomas: Skrytý Bůh: Sex, krutosti a násilí ve Starém zákoně, Jihlava : Mlýn 2006.
   •Stemberger, Günter: 2000 let křesťanství. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 1999.
   •Šourek, Miloš: Hovory s Biblí. Za poznáním Knihy knih a jejího významu. Praha : Kalich 1991.

  • shrink expand
   Přednostním cílem jednooborového bakalářského studia je průprava k navazujícímu magisterskému studiu v odpovídajícím oboru. Absolvent se nicméně může uplatnit také v praxi, zejména v povoláních, kde je základní odborná znalost náboženské a teologické problematiky vítanou kvalifikací, např. v oblasti vzdělávací, kulturní a humanitární. Cílem studia není průprava k duchovenské službě.