Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Social and Pastoral Work (0923RP240004)

  Faculty: Protestant Theological Faculty
  Study programme: Social and Pastoral Work (B0923P240004)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 65
  Maximum number of accepted students: 80
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online, Paper

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  30 / 37

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 06.08.2023
  • shrink expand
   Studijní program Sociální a pastorační práce je zaměřen jednak profesně, tj. k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje kvalifikační přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem je křesťanská orientace.
   Studijní program obsahuje tři základní složky:
   1. Sociálněvědní (sociální práce, sociologie a psychologie), která studenty vybaví znalostmi a dovednostmi požadovanými pro výkon regulovaného povolání sociálního pracovníka a poskytne jim základ pro možné navazující magisterské studium oboru sociální práce nebo oborů příbuzných.
   2. Pastorační (filosoficko-teologické základy, antropologie, etika), která studenům zprostředkuje jednak obecné humanitní znalosti potřebné pro další studium, jednak jim dá znalosti a dovednosti pro práci se spirituálními potřebami lidí.
   3. Metodicky řízené praxe, naplňující nároky pro výkon povolání sociálních pracovníků – ty budou vykonávány na VOŠ sociální a pedagogické - Jabok, na smluvním základě.
   UK ETF je přidruženým členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a studium bylo koncipováno dle Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci ASVSP, a to s ohledem na skutečnost, že studium je zaměřeno na přípravu k regulovanému povolání. Studijní plán, doporučený obsah předmětů i množství praxe odpovídají uvedeným Minimálním standardům.
   Studijní program je uskutečňován bez specializace.


  • shrink expand
   Přijímací zkouška je jednokolová, skládá se ze dvou písemných zkoušek (formou testu) a z ústního pohovoru.
   1) Test všeobecných znalostí je zaměřen na základy všeobecné humanitní vzdělanosti s důrazem na kulturní a sociální oblast, na důležité myšlenkové tradice v evropském kontextu a na křesťanské tradice a hodnoty – max. 20 bodů.
   2) Test znalosti cizího jazyka (angličtina, němčina) prověřuje schopnosti porozumět odbornému textu a umět jej interpretovat (formou otázek k textu a volné parafráze) – max. 40 bodů.
   3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění sociální a teologické problematice vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere nejméně dva tituly z uvedeného seznamu, o kterých bude veden rozhovor, jeden titul z oblasti sociální a jeden z oblasti teologicko-filosofické. – max. 40 bodů.

   Minimální bodová hranice pro přijetí: 65
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 18.09.2023 Until: 19.09.2023
   Alternative date (of entrance exam): 25.09.2023 Until: 26.09.2023
  • shrink expand
   •Bible
   •Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha : SPN 1990 a další vydání.
   •Beinert, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2012.
   •Filipi, Pavel: Po ekumenickém chodníku. Příručka ke vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha : Kalich 2008.
   •Franzen, August: Malé církevní dějiny. Praha : Zvon 1992 a další vydání.
   •Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe. Třebenice : Mlýn 1993.
   •Kasper, Walter: Uvedení do víry. Svitavy : Trinitas 2003.
   •Lochman, Jan Milíč: Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha : Kalich 2012 (1991).
   •Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha : Kalich 1992.
   •Römer, Thomas: Skrytý Bůh: Sex, krutosti a násilí ve Starém zákoně. Jihlava : Mlýn 2006.
   •Šourek, Miloš: Hovory s Biblí. Za poznáním Knihy knih a jejího významu. Praha : Kalich 1991.
   •Bauman, Z. Úvahy o postmoderní době. Praha : Slon 2002.
   •Bauman, Z. Individualizovaná společnost, Praha : Mladá Fronta 2004.
   •Bauman, Z. Tekutá modernita. Praha : Mladá Fronta 2002.
   •Bauman, Z. Tekutá láska. Praha : Academia 2013.
   •Berne, E. Jak si lidé hrají. Praha : Portál 2011.
   •Guggenbühl-Craig, Adolf: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha : Portál 2010.
   •Judt. T. Zle se vede zemi. Rybka Publ. 2011.
   •Šťastná, J. Když se řekne komunitní práce. Praha : Karolinum 2018.
   •Matoušek, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha : Portál 2001.
   •Matoušek, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha : Portál 2005.
   •Nečasová, M.: Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno : Masarykova univerzita 2001.
  • shrink expand
   Absolventi jsou plně kvalifikováni pro výkon povolání v oblasti sociální práce v sociálních a výchovných zařízeních různých stupňů a zaměření i pro činnost v sociálních a výchovných programech, a to jak křesťansky orientovaných, tak i v oblasti státní správy. Jsou připraveni i k možnému dalšímu studiu v porogramech humanitních či sociálních věd.