Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Child and Adult Nutrition (0915TA360006)

  Faculty: First Faculty of Medicine
  Study programme: Child and Adult Nutrition (N0915A360006)
  Form of study: combined
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 40
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  37 / 46

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2023
  • shrink expand
  • shrink expand
   Navazující magisterský program Výživa dospělých a dětí je specializačním vzděláním a je koncipován v návaznosti na bakalářský stupeň vzdělání Nutriční terapie. Uchazeči o studium musí mít buď úspěšně absolvovaný akreditovaný bakalářský studijní program Nutriční terapie nebo mají Osvědčení o získání odborné způsobilosti nutričního terapeuta vydané Ministerstvem zdravotnictví. Cílem studia je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízeních) diagnostikovat a navrženým individuálním dietním režimem napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v prevenci poruch výživy všech věkových skupin. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. Jedná se však o studijní program specializačního vzdělávání dle nařízení vlády č.31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
  • shrink expand
   Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023. Přijímací řízení se bude skládat z písemného testu, který bude vypracován z tematických okruhů výuky bakalářského studia oboru Nutriční terapie na 1. lékařské fakultě. Celkem 50 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 50 bodů. Písemný test skládají všichni uchazeči bez výjimky.

   Podmínky přijetí:

   • ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu obor Nutriční terapie nebo jiném programu ošetřovatelského zaměření
   • prokázání odborné způsobilosti nutričního terapeuta ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, písm. a),b),c) zákona č. 96/2004 Sb.
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů
   • uchazeči, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice, musí doložit doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 07.06.2023 Until: 07.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 16.06.2023 Until: 16.06.2023
   Medical fitness: general practitioner
  • shrink expand
   Požadavky na zdravotní způsobilost:

   Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:
   1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece ).

   2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B, b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala. V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece ).
  • shrink expand
   Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Výživa dospělých a dětí se stanou odborníky v oblasti klinické výživy. Absolventi získají specializovanou způsobilost dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání s označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí dle absolvovaného zaměření programu Výživa dospělých a dětí s označením odbornosti specialistů Klinický nutriční terapeut.