Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Dentistry (0911tA350004)

  Faculty: First Faculty of Medicine
  Study programme: Dentistry (M0911A350004)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 50
  Standard length of study: 5 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  55 / 982

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2023
  • shrink expand
  • shrink expand
   Standardní doba studia je pět let. Forma studia je pouze prezenční a je i v teoretických oborech zaměřena na stomatologickou problematiku. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MDDr.. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška proběhne dne 5. června 2023. Uchazeči, kteří si podají přihlášku současně na studijní program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, budou skládat jednu přijímací zkoušku. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z chemie, fyziky a biologie. Celkem 210 otázek, z každého předmětu 70 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za testy: 210 bodů.

   Bonifikace za matematiku: 15 bodů.

   Celkový možný počet bodů: 225.

   Uchazeči mohou získat bonifikaci za matematiku ve výši 15 bodů v rámci přijímacího řízení při splnění alespoň jedné z uvedených podmínek:
   1. Uchazeč absolvoval výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a současně absolvoval na střední škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a byl klasifikován výborně až chvalitebně z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. ročníku - žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu žádosti uchazeč naskenuje originál vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 25.5.2023.

   2. Uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo dříve pod názvem Matematika+ organizace CERMAT s výsledkem výborně až chvalitebně – žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu žádosti uchazeč vloží certifikát (s ověřovací doložkou konverze, pokud není elektronicky podepsaný vydavatelem) prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo Matematika+. Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 25.5.2023.

   Upozorňujeme uchazeče, že žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky (nezatrhává se v přihlášce). Na žádost o bonifikaci podanou po výše uvedených termínech nebude brán zřetel. Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání dokladu k ověření pro udělení bonifikace v listinné podobě.


   Další podmínky přijetí:
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 05.06.2023 Until: 05.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 16.06.2023 Until: 16.06.2023
   Medical fitness: general practitioner
  • shrink expand
   Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:
   1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).

   2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B, b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala. V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).
  • shrink expand
   Fakultou tvořené otázky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu gymnázium.
   Fakulta vydává modelové otázky z fyziky, chemie a biologie přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může vyskytovat v testech.
  • shrink expand
   Přípravný kurz probíhá vždy od října do dubna.
   Více informací naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf.
  • shrink expand
   Po absolvování 5letého studijního oboru zubního lékařství bude absolvent připraven prakticky i teoreticky k samostatné činnosti v oboru praktické zubní lékařství, k zahájení přípravy pro získání odborných osvědčení pro jednotlivé odbornosti praktického zubního lékařství, připraven na zahájení specializační přípravy pro obor ortodoncie, připraven k činnostem na fakultních klinikách zubního lékařství, a to i v rámci postgraduální vědecké přípravy.