Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Dentistry (0911tA350002)

  Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
  Study programme: Dentistry (M0911A350002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 50
  Standard length of study: 5 years
  Application type: Online, Paper

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  77 / 841

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2023
  • shrink expand
  • shrink expand
   Studijní program Zubní lékařství se studuje 5 let prezenční formou. První dva roky studia jsou věnované teoretickým předmětům jako např. Anatomii, Fyziologii, Histologii, Biologii, Biofyzice, Chemii a dalším předmětům, důraz je kladen i na výuku cizích jazyků včetně Latiny, poté následují předměty preklinické a klinické. Od prvního ročníku studenti absolvují výuku preklinického zubního lékařství, na které navazuje výuka klinického zubního lékařství. Od druhého ročníku je součástí studia i praxe v zubních ordinacích. Absolventi studijního programu Zubní lékařství jsou kvalifikováni vykonávat činnost praktického zubního lékaře ve všech zemích EU, uplatní se též při výuce, výzkumu a organizaci zdravotní péče. Jedná se o studijní program bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie. V testu je 75 otázek (25 z fyziky, 25 z chemie, 25 z biologie), v každé otázce existuje vždy jediná správná nebo jediná nejpravděpodobněji správná odpověď. Za každou správnou odpověď získává uchazeč jeden bod. V případě nesprávné odpovědi se body neodečítají. Uchazeči dostanou na test časový limit 135 minut.
   1.Podmínkou přijetí je složení přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu a dosažení počtu bodů, které pro přijetí stanoví děkan fakulty podle předpokládaného počtu přijatých.
   2.V případě, že stanoveného minimálního počtu bodů potřebného pro přijetí podle bodu 1. dosáhne více uchazečů, a počet přijatých by přesáhl předpokládaný počet přijatých, bude sestaveno pořadí těchto uchazečů (tj. pouze těch, kteří dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného podle bodu 1.) podle počtu bodů, které obdrželi za test z fyziky; přičemž přijat bude takový počet uchazečů, který odpovídá zveřejněnému předpokládanému počtu přijímaných.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2023 Until: 06.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2023 Until: 29.06.2023
  • shrink expand
   Uchazeči - cizinci, kromě uchazečů ze Slovenské republiky, musí předložit nejpozději v den zápisu ke studiu do 1. ročníku osvědčení o zkoušce z českého jazyka na úrovni C 1 nebo zkoušce ZKLF na UJOP UK, zkouška musí být složena na území České republiky.


  • shrink expand
   Pro informaci uchazečů vydala fakulta tři soubory modelových otázek z fyziky, chemie a biologie. Tyto soubory je možné zakoupit v E-shopu LF UK v Plzni (http://eshop.lfp.cuni.cz/index.php). Rozsah požadovaných znalostí u přijímacích zkoušek odpovídá učebním osnovám gymnázia.
  • shrink expand
   Pro uchazeče o magisterské studium organizuje fakulta přípravný kurz. Přihlášky na přípravný kurz se podávají elektronicky.
  • shrink expand
   Absolvent má dostatečné poznatky ze všech základních biologických i lékařských oborů, na kterých je založena moderní péče o orální zdraví. Je schopen stanovit diagnózu orálních i dentálních onemocnění a určit adekvátní terapii. Je prakticky připraven pro poskytování základní léčebně preventivní péče na úrovni praktického zubního lékaře u všech věkových kategorií. Absolvent je kvalifikován vykonávat činnost praktického zubního lékaře ve všech zemích EU. Může se uplatnit též při výuce, výzkumu a organizace zdravotní péče.