Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2022/2023. However, the academic year for the next admission procedure is 2023/2024.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Physics of nanostructures and nanomaterials (0533VD110025)

  Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
  Study programme: Physics of nanostructures and nanomaterials (P0533D110025)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online, Paper
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2022
  • shrink expand
   Cílem doktorského studijního programu (DSP) je výchova špičkových odborníků ve fyzice nanostruktur a nanomateriálů se širokou škálou budoucího uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu v oblasti nanotechnologií. Hlavními pilíři DSP jsou teoretická a experimentální fyzika kondenzovaného stavu a povrchů, unikátní experimentální a teoretické metody studia nanostruktur a sofistikovaná technologie přípravy nanostruktur a nanomateriálů. DSP je interdisciplinární a cílí k aktuálním tématům současných fyzikálních věd jako je spintronika, nanoelektronika, nanomedicína a kvantová informatika. Jako jediný z programů doktorského studia na MFF UK tak integruje různé oblasti fyziky a materiálové vědy s přesahem do chemie, biologie a medicíny. V souladu s tradicemi MFF UK je ultimátním cílem vzdělávání ve SDP Fyzika nanostruktur a nanomateriálů poskytnout hluboké teoretické základy oboru pro pochopení klíčových fyzikálních principů a jevů zodpovědných za jedinečné vlastnosti nanostruktur a nanomateriálů.
  • shrink expand
   Přijetí ke studiu
   Ke studiu v českém jazyce budou přijati ti uchazeči, kteří
   • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy,
   • úspěšně složili odbornou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno,
   • úspěšně složili jazykovou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno

   Pozvánka k přijímací zkoušce
   K přijímací zkoušce budou pozváni ti uchazeči, kteří
   • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a její povinné přílohy 2,3 a 4
   • zaplatili poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
   • do poloviny května 2022 jim nebylo vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky.

   V polovině května 2022 zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

   Přijímací zkouška
   Přijímací zkouška má dvě části, odbornou a jazykovou. Odborná část přijímací zkoušky se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Komise při ní uchazeči položí tři otázky vztahující se k základním oblastem programu, na který se hlásí. U odpovědí komise posuzuje zejména věcnou správnost, znalost oboru, a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Každou odpověď komise hodnotí výrokem Prospěl/Neprospěl. Uchazeč musí získat hodnocení Prospěl za všechny tři odpovědi. Pokud uchazeč doloží, že si jako budoucí téma vybral jedno z témat navržených fakultou a má souhlas budoucího školitele s vedením tohoto tématu, či pokud před komisí obhájí anotaci svého vlastního tématu, stačí mu k úspěšnému vykonání přijímací zkoušky pouze dva výsledky Prospěl ze tří otázek.
   Nedílnou součástí přijímací zkoušky je i prověření znalosti anglického jazyka formou písemného testu, ve kterém může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné absolvování tohoto testu je nutné získat alespoň 50 bodů.

  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 20.06.2022 Until: 21.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2022 Until: 28.06.2022
  • shrink expand
   Od odborné části přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů, kteří si zvolí jedno z témat nabízených fakultou, získají souhlas budoucího školitele a navíc splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
   1. hlásí se do některého studijního programu z oblastí vzdělávání Informatika nebo Matematika a jejich práce byla oceněna v soutěži SVOČ v informatice, matematice nebo didaktice matematiky,
   2. jejich práce byla oceněna v Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice (pro stud. programy z oblasti vzdělávání Fyzika),
   3. jsou autory původní vědecké práce v oboru, na který se hlásí, a která byla publikovaná nebo k publikaci přijatá v recenzovaném mediu indexovaném v databázi MathScinet, SCOPUS nebo ISI Web of Knowledge,
   4. v ak. roce 2021/2022 se stali na MFF UK absolventy některého navazujícího magisterského studijního programu z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika nebo Matematika a u každé části státní závěrečné zkoušky byli klasifikováni „výborně“ nebo „velmi dobře“,
   5. v ak. letech 2020/21 a 2021/22 získali na MFF UK v některém navazujícím magisterském studijním programu z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika nebo Matematika alespoň 120 kreditů a jejich prospěchový průměr (podle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 8, odst. 13) nepřevyšoval 1.5, při klasifikaci 1 = „výborně“, 2 = „velmi dobře“, 3 = „dobře“,
   6. dosáhli jiných mimořádných úspěchů dokládajících předpoklady pro doktorské studium.

   O upuštění od odborné přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v případě bodů 1. - 3. a 5. - 6. nejpozději do 31. 5. 2022 a v případě bodu 4. nejpozději do 20. 6. 2022.

   Podmínky pro upuštění od jazykové části přijímací zkoušky
   Od jazykové části přijímací zkoušky z angličtiny bude upuštěno u uchazečů, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek
   A. Uchazeč doloží, že absolvoval alespoň dva roky vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v anglickém jazyce v některé ze zemí Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA, Jihoafrická republika, Malta nebo Indie.
   B. Uchazeč složil alespoň jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhl alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena):
   • všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,
   • zkouška z Anglického jazyka – NJAZ091 nebo ekvivalentní - na MFF UK,
   • TOEFL (paper) – 533 bodů,
   • TOEFL (computer) – 200 bodů,
   • TOEFL (internet) – 72 bodů,
   • IELTS – 5,5 bodů,
   • C2 Proficiency (dříve nazývaný CPE) - Pass
   • C1 Advanced (dříve nazývaný CAE) - Pass
   • B2 First (dříve nazývaný FCE) – Známka A, B, C
   • ESOL International (B2 - C2)
   O upuštění od jazykové zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v termínech stanovených výše.


  • shrink expand
   Absolvent doktorského studijního programu (DSP) Fyzika nanostruktur a nanomateriálů bude mít hluboké znalosti ve fyzice nízkodimenzionálních struktur s přesahem do příbuzných disciplín: fyzika kondenzovaných látek, fyzika povrchů, teoretická fyzika, nanotechnologie, chemie nízkodimenzionálních struktur a materiálů, biomedicínské inženýrství, plasmonika. Bude ovládat vybrané experimentální resp. teoretické metody studia nanostruktur a nanomateriálů a bude schopen připravovat vybrané nízkodimenzionální struktury a nanomateriály vhodnými technologickými procesy. Vzhledem k mezioborové povaze DSP bude schopen pohlížet na složité výzkumné problém z více perspektiv a pojmout je v širším kontextu několika disciplín, což mu umožní kvalitně formulovat a vést mezinárodně kompetitivní výzkum napříč obory a pojmout náročné mezioborové úkoly v oblasti nanotechnologií. Absolvent je předurčen pro akademickou kariéru ve fyzikálních oborech, stejně tak jako pro pozici experta resp. vedoucího výzkumného týmu v základním a aplikovaném výzkumu ve fyzikálních, chemických a materiálových vědách, biomedicínském inženýrství a průmyslových nanotechnologiích.