Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  New Media Studies (0321TA180008)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: New Media Studies (N0321A180008)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 20
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  22 / 80

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2022
  • shrink expand
  • shrink expand
   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   Zkouška probíhá jako polostrukturovaný rozhovor mezi uchazečkou/uchazečem a zkušební komisí, hodnocení vychází z předložených materiálů a aktuálního výkonu ve čtyřech oblastech:
   1) všestranná znalost oboru (max. 25 bodů)
   2) praxe v oboru – na základě strukturovaného životopisu (max. 25 bodů)
   3) badatelský záměr – na základě badatelského záměru pro magisterské studium (max. 25 bodů)
   4) prostudovaná odborná literatura – na základě seznamu literatury (max. 25 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazečka/uchazeč předkládá zkušební komisi v písemné formě svůj strukturovaný životopis, badatelský záměr pro magisterské studium včetně seznamu zdrojů a seznam prostudované odborné literatury (obsahující alespoň čtyři tituly ze seznamu doporučených titulů zveřejněného na webových stránkách programu; na seznamu uchazeč uvede své jméno). Všechny tyto dokumenty jsou součástí bodování přijímací zkoušky a komise je připojuje k protokolu, který o zkoušce vzniká.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu či dvouspecializace neumožňující samostatné studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy či dvouspecializace (více viz PPŘ, 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů a dvouspecializací neumožňujících samostatné studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. K mezifakultnímu studiu může být přijat uchazeč, který v přijímací zkoušce získal alespoň tolik bodů jako poslední uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky na daný program v běžném přijímacím řízení, a který zároveň uspěl také v přijímací zkoušce na příslušný program na druhé fakultě. Uchazeči přijatí k mezifakultnímu studiu se nezapočítávají do předpokládaného počtu přijímaných. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4–5.5).
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 14.05.2022 Until: 14.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 20.06.2022 Until: 21.06.2022
  • shrink expand
   další informace: na webu
   • vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/studia-novych-medii_nmgr/
   • webové stránky programu Studia nových médií při Ústavu informačních studií a knihovnictví: http://novamedia.ff.cuni.cz/
  • shrink expand
   informace o uplatnění absolventů (samostatného studia):
   Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, v široké aplikační oblasti informačních technologií (ve firmách a studiích zabývajících se grafickým designem, televizních a filmových ateliérech, reklamních agenturách, propagačních a firemních odděleních, projekčních kancelářích, softwarových firmách atd.), se schopností založit vlastní firmu produkující multimediální tvorbu, webové stránky, multimediální výukové prezentace, reklamní a propagační animované televizní a filmové klipy, počítačové hry apod., je projektantem informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky s vyspělou multimediální kulturou, tvůrcem, editorem a správcem informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění, informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy.

   informace o uplatnění absolventů (sdruženého studia):
   Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, je projektantem, tvůrcem, editorem a správcem informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění, informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy.