Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Asian Studies with specialisation in Vietnamese Studies (0231RA0900690107)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Asian Studies (B0231A090069)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 15
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date 1: 28.02.2022
   Application submission date 2: 08.08.2022
  • shrink expand
  • shrink expand
   počet přijatých v akademickém roce 2020/2021: 5
   počet přihlášených v akademickém roce 2020/2021: 18
   volba specializace:
   závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze podat přihlášky i na více specializací
   kombinovatelnost:
   samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)

   -----

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 26.– 31. 8. 2022, náhradní termín 6. 9. 2022.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 8. 8. 2022.

   Předpokládaný počet přijímaných v dodatečném řízení pro tento program: 5
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 70 minut)
   1) test z angličtiny na úrovni B1 (max. 20 bodů)
   2) test obecných studijních předpokladů (max. 30 bodů)
   3) reálie, historie a kultura Vietnamu v kontextu Dálného východu (max. 50 bodů)

   Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. Totéž platí pro uchazeče, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test obecných studijních předpokladů.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu či dvouspecializace neumožňující samostatné studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy či dvouspecializace (více viz PPŘ, 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů a dvouspecializací neumožňujících samostatné studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. K mezifakultnímu studiu může být přijat uchazeč, který v přijímací zkoušce získal alespoň tolik bodů jako poslední uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky na daný program v běžném přijímacím řízení, a který zároveň uspěl také v přijímací zkoušce na příslušný program na druhé fakultě. Uchazeči přijatí k mezifakultnímu studiu se nezapočítávají do předpokládaného počtu přijímaných. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4–5.5).
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 14.05.2022 Until: 14.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 20.06.2022 Until: 21.06.2022
  • shrink expand
   další informace:
   • vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/vietnamistika/
   • web Ústavu asijských studií: https://uas.ff.cuni.cz/
  • shrink expand
   nekoná se
  • shrink expand
   Na základě získaných znalostí se absolventi vietnamistiky mohou uplatnit v oblasti kultury, školství, sociální práce (včetně neziskových organizací a nadací), státní správy a obchodu, případně se mohou dále profilovat směrem k problematice vietnamské migrace a diaspory či otázkám kultury a dějin regionu jihovýchodní a východní Asie.