Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Anthropology and Human Genetics (0511TA030016)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Anthropology and Human Genetics (N0511A030016)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2022
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Program Antropologie a genetika člověka je zaměřen na souhrnnou znalost lidské variability a adaptability v čase a prostoru. Studenti se během studia mohou specializovat do tří oblastí: retrospektivní, molekulární a biomedicínské antropologie. Retrospektivní antropologie zahrnuje studium všech aspektů týkajících se minulých populací člověka a to jak evoluce, bioarcheologie, ekologie, tafonomie, forenzní antropologie, tak i variability a adaptability lidských znaků v minulosti. Součástí retrospektivní antropologie je dále studium kosterních pozůstatků v terénu a rekonstrukce pohřebních zvyklostí v minulosti díky znalostem dekompozičních procesů. Molekulární antropologie je zaměřena na lidskou molekulární variabilitu a adaptabilitu jak v minulosti, tak i v současnosti s přesahy k lékařským aplikacím. Součástí studia molekulární antropologie jsou znalosti lékařské genetiky, evoluční genetiky člověka, forenzní genetiky, ale také osvojení si různých metodických znalostí genomických a diagnostických technik. Studium biomedicínské antropologie je cíleno zejména na oblasti auxologie a klinické antropologie, součástí jsou znalosti anatomie, histologie a embryologie. Studium biomedicínské antropologie zahrnuje také znalosti nejdůležitějších faktorů ovlivňujících lidskou variabilitu s biomedicínským přesahem jako například ekotoxikologie a teratologie.

  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Antropologie a genetika člověka. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 13.06.2022 Until: 17.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2022 Until: 28.06.2022
  • shrink expand
   Absolventi jsou teoreticky vzděláni v oborech fyzické antropologie, anatomie, fyziologie člověka, ekologie člověka, ontogenetického a fylogenetického vývoje člověka, genetiky a molekulární genetiky člověka, metodologie vědecké práce a ve specifických oborech svého stud.zaměření. Zvládnuté metody zahrnují antropometrii, antropologickou somatoskopii, dermatoglyfiku, základy rentgenometrie a další morfologické a morfometrické přístupy, včetně optických kontaktních metod. V dopl. zaměření na lidskou genetiku v obecné genetice, v molekulárních aspektech patologií člověka, v metodách výzkumu lidského genomu, populační genetice, komparativní genetice, genetice chování, genetické diverzitě populací, molekulární epidemiologii, cytogenetice a polygenně děděných znacích či patologiích člověka.