Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Computational Mathematics (0541TA170022)

  Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
  Study programme: Computational Mathematics (N0541A170022)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2022
  • shrink expand
   Cílem SP je poskytnout studentům teoretické a praktické znalosti z oblasti výpočtové matematiky a připravit je ke studiu doktorského studijního programu i k uplatnění nabytých znalostí při řešení matematických úloh v praxi. Jedná se o jediný program navazujícího magisterského studia na UK, který se do hloubky věnuje studiu, vývoji a analýze efektivních metod pro numerické řešení matematických úloh s praktickou motivací. Tématicky je blízký magisterskému studijnímu programu "Matematické modelování ve fyzice a technice" na MFF UK, který je však více zaměřen na matematický popis fyzikálních problémů a na studium numerických metod neklade takový důraz.
  • shrink expand
   V případě programů
   Finanční a pojistná matematika,
   Matematická analýza,
   Matematické modelování ve fyzice a technice,
   Matematické struktury,
   Matematika pro informační technologie,
   Numerická a výpočtová matematika
   Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
   je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

   Skladba úloh písemné zkoušky:
   - Matematika (4 úlohy)

   Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice na školách s českým nebo slovenským jazykem výuky, musejí doložit dostatečnou znalost českého nebo slovenského jazyka:
   - buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého souvislého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR vyučující v českém nebo slovenském jazyce,
   - nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK),
   - nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR,
   - nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.
   Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2022 (platí pro všechny výše uvedené možnosti doložení jazykových schopností).
   Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

   Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2022, úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2022 Until: 01.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 20.06.2022 Until: 20.06.2022
  • shrink expand
   Pro studijní programy
   Astronomie a astrofyzika,
   Biofyzika a chemická fyzika,
   Částicová a jaderná fyzika,
   Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
   Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
   Fyzika povrchů a plazmatu,
   Geofyzika a fyzika planet,
   Matematické a počítačové modelování ve fyzice,
   Optika a optoelektronika,
   Teoretická fyzika,
   Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
   Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
   Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
   Informatika – Softwarové systémy,
   Informatika – Teoretická informatika,
   Informatika – Umělá inteligence,
   Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her,
   Finanční a pojistná matematika,
   Matematická analýza,
   Matematické modelování ve fyzice a technice,
   Matematické struktury,
   Matematika pro informační technologie,
   Numerická a výpočtová matematika,
   Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie,
   Učitelství matematiky pro střední školy,
   Učitelství fyziky pro střední školy,
   Učitelství informatiky pro střední školy a
   Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
   je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, nebo od její části, upuštěno na základě předchozího bakalářského studia dle podmínek uvedených dále. O upuštění od přijímací zkoušky nebo její části je nutno požádat současně s podáním přihlášky.
   Upuštění není možné u uchazečů, kteří se hlásí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu podle nových akreditací platných od akademického roku 2020/21 a kteří již předtím studovali studijní obor navazujícího magisterského studia podle akreditací platných v akademickém roce 2018/19, jenž odpovídá programu, na který se hlásí. Zároveň upuštění není možné u uchazečů, kteří již studovali studijní program podle nových akreditací platných od roku 2020/21 a hlásí se znovu do stejného studijního programu pro akademický rok 2022/23.
   Pro upuštění od odborné přijímací zkoušky je nutno splnit jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doložit v žádosti:

   Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů Numerická a výpočtová matematika a Matematické modelování ve fyzice a technice je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru
   Obecná matematika 1101R023,
   nebo studijních programů
   Obecná matematika B0541A170011
   Matematické modelování B0541A170014.

   **Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba podat současně s přihláškou. Doložení musí uvádět jak název studijního programu, tak příslušný kód studijního programu SIMS, který musí být potvrzen příslušnou vysokou školou. Nebude-li žádost podána a doložena do 28. 2. 2022, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.**

   Žádost je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK v listinné podobě. Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm. Žádost je nutno doložit buď úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu, nebo potvrzením o studiu bakalářského studijního programu opravňujícího k upuštění od přijímací zkoušky (viz výše). V případě, že bude od přijímací zkoušky upuštěno na základě potvrzení o studiu bakalářského studijního programu, je nutno do termínu 30. 9. 2022 tento studijní program úspěšně absolvovat.

   Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu března.

   U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • shrink expand
   Absolvent programu Numerická a výpočtová matematika má vědomosti v základních oblastech numerické matematiky a výpočetních metod i teorie parciálních diferenciálních rovnic a umí je aplikovat k numerickému řešení úloh praxe, včetně efektivní implementace na počítačích. Pro zadanou úlohu umí navrhnout či vybrat vhodnou numerickou metodu, provést její numerickou analýzu a implementovat počítačovou realizaci včetně analýzy výpočetní chyby. Celý proces numerického řešení od návrhu metody po vlastní numerické řešení umí absolvent kriticky rozebrat, zhodnotit a jeho jednotlivé části sladit, aby tvořily vzájemně vyvážený celek. Umí také posoudit, nakolik se výsledky numerických výpočtů blíží realitě. Je schopen analytického přístupu k řešení obecných problémů a návrhů jejich řešení založených na důkladné a rigorózní argumentaci. Má dostatečnou kvalifikaci jak k doktorskému studiu na domácích či zahraničních vysokých školách, tak pro uplatnění v praxi, zejména v průmyslu, základním a aplikovaném výzkumu či veřejné správě.