Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Computer Science - Theoretical Computer Science (0688TA140018)

  Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
  Study programme: Computer Science - Theoretical Computer Science (N0688A140018)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2022
  • shrink expand
   Cílem SP je poskytnout studentům široké vzdělání v teoretických základech informatiky. Student získá znalosti v oblasti výpočetních modelů, kryptografie, algoritmických technik, datových struktur a reprezentace znalostí v booleovských doménách. Program studenta seznámí jak
   se současnými poznatky v oblasti tvorby efektivních algoritmů a datových struktur, tak s možnostmi a limity řešení algoritmických problémů. Mimo to
   získá student matematické znalosti potřebné pro analýzu a modelování algoritmických jevů a procesů. Tradiční
  • shrink expand
   V případě programů
   Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
   Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
   Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
   Informatika – Softwarové systémy,
   Informatika – Teoretická informatika,
   Informatika – Umělá inteligence,
   Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her,
   je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

   Skladba úloh písemné zkoušky:
   - Informatika (4 úlohy)

   Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice na školách s českým nebo slovenským jazykem výuky, musejí doložit dostatečnou znalost českého nebo slovenského jazyka:
   - buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého souvislého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR vyučující v českém nebo slovenském jazyce,
   - nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK),
   - nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR,
   - nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.
   Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2022 (platí pro všechny výše uvedené možnosti doložení jazykových schopností).
   Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

   Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2022, úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2022 Until: 01.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 20.06.2022 Until: 20.06.2022
  • shrink expand
   Pro studijní programy
   Astronomie a astrofyzika,
   Biofyzika a chemická fyzika,
   Částicová a jaderná fyzika,
   Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
   Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
   Fyzika povrchů a plazmatu,
   Geofyzika a fyzika planet,
   Matematické a počítačové modelování ve fyzice,
   Optika a optoelektronika,
   Teoretická fyzika,
   Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
   Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
   Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
   Informatika – Softwarové systémy,
   Informatika – Teoretická informatika,
   Informatika – Umělá inteligence,
   Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her,
   Finanční a pojistná matematika,
   Matematická analýza,
   Matematické modelování ve fyzice a technice,
   Matematické struktury,
   Matematika pro informační technologie,
   Numerická a výpočtová matematika,
   Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie,
   Učitelství matematiky pro střední školy,
   Učitelství fyziky pro střední školy,
   Učitelství informatiky pro střední školy a
   Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
   je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, nebo od její části, upuštěno na základě předchozího bakalářského studia dle podmínek uvedených dále. O upuštění od přijímací zkoušky nebo její části je nutno požádat současně s podáním přihlášky.
   Upuštění není možné u uchazečů, kteří se hlásí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu podle nových akreditací platných od akademického roku 2020/21 a kteří již předtím studovali studijní obor navazujícího magisterského studia podle akreditací platných v akademickém roce 2018/19, jenž odpovídá programu, na který se hlásí. Zároveň upuštění není možné u uchazečů, kteří již studovali studijní program podle nových akreditací platných od roku 2020/21 a hlásí se znovu do stejného studijního programu pro akademický rok 2022/23.
   Pro upuštění od odborné přijímací zkoušky je nutno splnit jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doložit v žádosti:

   Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů
   Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
   Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
   Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
   Informatika – Softwarové systémy,
   Informatika – Teoretická informatika,
   Informatika – Umělá inteligence,
   Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her
   je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářských studijních oborů
   Obecná informatika 1801R008,
   Softwarové a datové inženýrství 1801R049,
   Programování a softwarové systémy 1801R048,
   Programování 2612R054,
   Správa počítačových systémů 2612R055,
   Aplikace softwarového inženýrství 3901R056,
   Aplikovaná informatika 3901R057 a 1802R001,
   Bezpečnost a informační technologie 1802R007,
   Informační systémy a management 1802R032,
   Informační technologie 1802R007,
   Informatika a počítačové vědy 1801R034,
   Inteligentní systémy 2612R027,
   Internet věcí 1801R058,
   Inženýrská informatika 3902R023,
   Manažerská informatika 6209RR02,
   Matematická informatika 3901R058 a 1801R006,
   Paralelní a distribuované systémy 1801R021,
   Počítačová grafika a zpracování obrazu 1801R020,
   Počítačové hry a grafika 1801R059,
   Počítačové inženýrství 1801R037,
   Počítačové sítě a komunikace 1801R022,
   Počítačové systémy 2612R034,
   Počítačové systémy a zpracování dat 1801R024,
   Robotika 2301R013,
   Software 1801R060,
   Softwarové inženýrství 3902R031,
   Softwarové inženýrství 1801R040,
   Softwarové systémy 1801R035,
   Teoretická informatika 1801R010,
   Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka 1801R025,
   Web a multimédia 2612R062,
   Webové a softwarové inženýrství 1801R040
   Znalostní inženýrství 1801R045
   nebo programů
   Informatika B0613A140006,
   Otevřená informatika B0613A140001 a
   Informační technologie B0613A140016.

   **Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba podat současně s přihláškou. Doložení musí uvádět jak název studijního programu, tak příslušný kód studijního programu SIMS, který musí být potvrzen příslušnou vysokou školou. Nebude-li žádost podána a doložena do 28. 2. 2022, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.**

   Žádost je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK v listinné podobě. Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm. Žádost je nutno doložit buď úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu, nebo potvrzením o studiu bakalářského studijního programu opravňujícího k upuštění od přijímací zkoušky (viz výše). V případě, že bude od přijímací zkoušky upuštěno na základě potvrzení o studiu bakalářského studijního programu, je nutno do termínu 30. 9. 2022 tento studijní program úspěšně absolvovat.

   Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu března.

   U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • shrink expand
   Absolvent získal široký přehled v oblastech teoretické informatiky, důkladně rozumí možnostem a limitům výpočetních systémů, rozumí základům kryptografie a počítačové bezpečnosti, zná pokročilé algoritmické techniky a umí je aplikovat na nové problémy. Zároveň má absolvent dovednosti potřebné pro přesné a srozumitelné vyjadřování abstraktních myšlenek a postupů. Absolvent tak nalezne uplatnění při návrhu a analýze komplexních systémů a při vývoji inovativních a transformativních technologií. Studium ho též připravilo pro navazující doktorandské studium teoretické informatiky a příbuzných oborů.