Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2024/2025.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Middle Eastern Studies (0222VD120003)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Middle Eastern Studies (P0222D120003)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 6
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  1 / 1

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date 1: 30.04.2021
   Application submission date 2: 05.09.2021
  • shrink expand
  • shrink expand
   Informace pro dodatečné přijímací řízení:
   Termín přijímacích zkoušek: 16.– 17. 9. 2021, náhradní termín: 22. 9. 2021

   Přijímací zkoušky mohou proběhnout formou videokonference.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 5. 9. 2021.
   Předpokládaný počet přijímaných v dodatečném řízení pro tento program: 4
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. předložený projekt disertační práce a odborná rozprava nad ním, vedená částečně v anglickém jazyce: 0–35 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče, např. obhájená magisterská diplomová práce nebo její část: 0–15 bodů
   3. prověření znalosti jednoho jazyka oblasti v rozsahu, jenž zaručuje úspěšné naplnění disertačního projektu: 0–10 bodů

   Uchazeč o studium v doktorském studijním programu by měl prokázat jednak hluboké znalosti oboru, jednak jasnou představu o směru vlastní tvůrčí práce. To znamená, že musí projevit předpoklady k samostatné vědecké práci, měl by mít dobrou výchozí znalost metodologie oboru, měl by mít základní přehled o odborné literatuře, související s navrhovaným disertačním projektem a měl by být již před započetím studia schopen studovat odbornou literaturu alespoň v angličtině, která je jedním z jazyků programu.
   Podmínkou je také znalost jednoho jazyka oblasti v rozsahu, jenž zaručuje úspěšné naplnění disertačního projektu, nejde tedy nutně o komplexní filologickou znalost, ale o zvládnutí odpovídající vrstvy daného jazyka a relevantní jazykové schopnosti (např. pasivní znalost starší vrstvy u historicky orientovaného projektu, naopak znalost mluvené moderní formy u projektu pracujícího s terénním výzkumem apod.).
   Uchazeč spolu s přihláškou předloží projekt budoucí disertační práce, který by měl být předem konzultován s potenciálním školitelem a garantem programu. O projektu se vede v rámci přijímací zkoušky odborná rozprava, v níž se prověřují znalosti obecně teoretických základů oboru, orientace v problematice vážící se k připravovanému tématu disertační práce a také schopnost hovořit o odborných problémech v anglickém jazyce. V rámci přijímací zkoušky do doktorského studia by měl uchazeč komisi seznámit se svým předchozím odborným vývojem, s obory předchozího studia, absolvovanou praxí, eventuálně se svou dosavadní publikační činností v oboru, případně v oborech příbuzných.
   Pokud je projekt disertační práce založen na zpracování materiálu v pramenných jazycích oblasti, je důležitou součástí přijímací zkoušky ověření schopnosti uchazeče s těmito jazyky pracovat. Současně uchazeč musí být schopen obhájit praktickou realizovatelnost projektu z hlediska fyzické dostupnosti a odpovídajícího charakteru pramenného materiálu v daných podmínkách studia.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D., e-mail: daniel.bousek@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).

  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 14.06.2021 Until: 16.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 22.06.2021 Until: 22.06.2021
  • shrink expand
   Platí pro běžné přijímací řízení:
   Termíny přijímacích zkoušek: 9.– 16. 6. 2021.
   Náhradní termín všech přijímacích zkoušek: 22. 6. a 28. 6. 2021.
   Odborné požadavky přijímací zkoušky zůstávají zachovány beze změny.
   Přijímací zkoušky mohou proběhnout formou videokonference.
  • shrink expand
   The graduate of the doctoral programme in Middle-Eastern Studies is an expert on a specific segment of the discipline, typically covering a specific historical period and/or subculture and/or region or a literary corpus. He/she is capable of professional academic work and has mastered at least one source language at academic level. He/she has a thorough command of the relevant sources and can interpret them in the light of recent secondary literature. He/she can present the original results of his/her research in at least one world language and publish in international academic journals. He/she can critically analyse the relationship of Europe and the Middle East. He/she can apply his/her academic skills in teaching and popularization of science.