Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Addiction: Specialization in Health Care (0988VD360001)

  Faculty: First Faculty of Medicine
  Study programme: Addiction: Specialization in Health Care (P0988D360001)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2021
  • shrink expand
   Doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých faktorů rizikového prostředí pro škodlivé užívání návykových látek a pro závislostní chování. Jádrem programu je klinický výzkum a praxe zaměřené na oblast duševního zdraví a dále potom výzkum v oblasti veřejného zdraví, jejichž výstupy představují podklady pro na důkazech založené rozhodování ve zdravotní politice v souvislosti s užíváním návykových látek. Jádrem programu je metodologické vedení k transdisciplinárnímu výzkumu v oboru adiktologie a kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod, které jsou v oboru adiktologie sjednoceny do komplexního epistemologického rámce.
   Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací řízení:
   1) musí absolvovat každý uchazeč.
   2) probíhá před komisí formou ústního pohovoru s cílem posoudit způsobilost uchazeče k vědecké práci v oboru.

   Komise hodnotí:
   1. Motivaci ke studiu
   a. Student představí důvody, které jej vedou k rozhodnutí studovat (max. 5 bodů) a
   b. Seznámí komisi s vizemi po ukončení studia (max. 5 bodů)
   Maximální počet bodů za celou položku – 10 bodů
   2. Předchozí odbornou činnost v oboru - hodnotí předchozí aktivity, které mají vztah k projektu. Přednostně jsou hodnoceny publikační aktivity:
   a. za článek v časopisu s IF - 20 bodů,
   i. Plný počet bodů obdrží uchazeč, je-li prvním autorem; je-li spoluautor pak 50 %.
   b. za článek v časopisu v databázi SCOPUS / ERIH - 15 bodů,
   i. Plný počet bodů obdrží uchazeč, je-li prvním autorem; je-li spoluautor pak 50 %.
   c. za článek v recenzovaném časopisu – 10 bodů
   i. Plný počet bodů obdrží uchazeč, je-li prvním autorem; je-li spoluautor pak 50 %.
   d. aktivní vystoupení na SVK, nebo jiné vědecké konferenci - 5 bodů
   Maximální počet bodů za celou položku – 20 bodů (body se nesčítají)
   3. Kvalitu dizertačního projektu a odbornou úroveň jeho zpracování –
   a. projekt musí mít strukturu: úvod, literární rešerši, cíl/e studie, podle typu a tematického zaměření projektu stanovit hypotézu/y nebo výzkumné otázky, metodiku, časový plán.
   Maximální počet bodů za celou položku – 20 bodů
   4. Vztah tématu k zaměření zamýšleného školitele a jeho výzkumným projektům
   a. musí být jasný soulad navrhovaného tématu s výzkumným zaměřením školitele
   i. za mimouniverzitní grant školitele 5 bodů,
   ii. za soulad s vědeckým zaměřením školitele 5 bodů
   Maximální počet bodů za celou položku – 10 bodů.
   5. Způsob prezentace projektu uchazečem
   a. kvalita prezentace 0 – 5 bodů
   b. reakce na otázky členů komise 0 – 5 bodů
   Maximální počet bodů za celou položku – 10 bodů.

   Každý člen komise hodnotí dle předloženého bodového schématu.
   Maximální možný počet bodů od jednoho posuzovatele je 70.
   Z bodového hodnocení jednotlivých členů komise se vypočítá aritmetický průměr.
   Pořadí uchazečů je stanoveno podle výsledného počtu bodů.
   Minimální hranice pro přijetí je 45 bodů.

  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2021 Until: 15.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2021
  • shrink expand
   Absolvent doktorského studijního programu v oboru adiktologie získává komplexní vzdělání, jehož cílem je dosažení (i) transdisciplinární výzkumné excelence v identifikaci jednotlivých faktorů rizikového prostředí pro škodlivé užívání návykových látek a závislostní chování, (ii) pokročilé znalosti a dovednosti o klinické práci v oboru adiktologie a (iii) teoretický vhled do veřejno-zdravotní problematiky v oboru adiktologie. Absolvent doktorského studijního programu získává hluboké porozumění oboru adiktologie a jeho ukotvení v teorii, politice a jejích intervencích, a to v rámci studia závislostního chování a jeho rizikových faktorů z transdisciplinární perspektivy. Kombinace třech pilířů studia poskytla absolventům programu expertízu v transdisciplinárním adiktologickém výzkumu aplikovaném na klinické evaluace a hodnocení efektivnosti veřejno-zdravotních politik. Díky tomu jsou absolventi programu dobře připraveni na potřeby praxe v oboru vědy a výzkumu, stejně jako na expertní pozice ve veřejném i v soukromém sektoru. Jejich transdisciplinární východiska jim umožňují spolupracovat s kolegy z celé řady disciplín, komunikovat výsledky svého výzkumu manažerům a decision-makerům na mezi-resortní úrovni, a ujímat se vedoucích pozic na vysokém stupni odbornosti.