Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2023/2024.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Public and Social Policy (0312TA250002)

  Faculty: Faculty of Social Sciences
  Study programme: Public and Social Policy (N0312A250002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 20
  Standard length of study: 2 years
  Short note: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, Pekařská 16, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Application type: Online, Paper
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  29 / 39

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2021
  • shrink expand

   Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.

  • shrink expand

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je dvoukolová

   První kolo:

   1. test z anglického jazyka – max. 30 bodů

   2. test obecných znalostí veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů

   Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkanka na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   Druhé kolo:

   1. motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů

   2. doplňující otázka z předem stanovených témat – 40 bodů

   Bližší informace na Institutu sociologických studií, Pekařská 16, Praha 5 – Jinonice, tel.: 251 080 455, http://iss.fsv.cuni.cz.

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů z obou kol. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů

   2) CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 25. 6. 2021 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2021/2022. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • shrink expand

   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2021 Until: 11.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 23.06.2021 Until: 30.06.2021
  • shrink expand

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je ústní a je jednokolová

   V závislosti na aktuální epidemiologické situaci bude probíhat buď formou přímého pohovoru s přijímací komisí nebo online. Uchazeč/ka bude hodnocen součtem dosažených bodů (s dosažitelným maximem 100) podle následujících kritérií:

   1.      Motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů 

   2.      Úroveň obecných znalostí veřejné a sociální politiky jako oboru a jako sociální praxe – max. 65 bodů.

   3.      Komunikace v angličtině-bude jí vyhrazena část pohovoru – max. 15 bodů.

   Bližší informace na Institutu sociologických studií, Pekařská 16, Praha 5 – Jinonice, tel.: 251 080 455, http://iss.fsv.cuni.cz.

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 25. 6. 2021 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2021/2022. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

    

  • shrink expand

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, resp. program v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2021/2022 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2020/2021 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2021/2022 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium,upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splní následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 6701R032 Politologie a veřejná politika, 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvovali v akademickém roce 2020/2021 a hlásí se ke studiu na rok 2021/2022, upustí děkanka na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli studijního průměru 2,5 a lepšího. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2020)  dle Studijního a zkušebního řádu UK. Žádost je možné podat v termínu 1. 3. 2021 až 20. 4. 2021.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2020/2021. Listinnou nebo elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2021. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • shrink expand

   Okruhy otázek k přijímacímu řízení oboru Veřejná a sociální politika

   A. Co přivedlo uchazeče(čku) k zájmu o obor Veřejná a sociální politika.

   Uchazeč(ka) před začátkem této části zkoušky předloží seznam jí(m) prostudované literatury.

   Doporučená základní literatura:

   Krebs, Vojtěch a kol. 2016. Sociální politika. 6., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluver.

   Nekola, M., H. Geissler, M. Mouralová. 2011. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.

   Ochrana, F. (ed.). 2010. Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Nakladatelství Matfyzpress.

   Ochrana, F., J. Pavel, L. Vítek a kol. 2010. Veřejný sektor a veřejné finance. Praha: Grada.

   Potůček, M. a kol. 2005 (reedice 2010). Veřejná politika. Dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

   Potůček, M. a kol. 2016. Veřejná politika. Praha: C.H. BECK.

   Veselý, A. 2010. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum.

   Veselý, A., M. Nekola (eds.). 2007. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

   B. Diskuse o vybraném problému veřejné a sociální politiky:

   ●     Ústavněprávní a politický systém země

   ●     Veřejná politika jako vědní disciplína a společenská praxe

   ●     Sociální problémy, způsoby jejich identifikace a řešení

   ●     Složky a funkce veřejné správy

   ●     Sociální stát, jeho prvky a nástroje

   ●     Vymezení, složky a funkce veřejného sektoru

   ●     Vymezení, struktura a funkce občanského sektoru

   ●     Hodnotová ukotvení veřejných a sociálních politik

   ●     Aktéři a instituce ve veřejné politice

   ●     Vztah hospodářské a sociální politiky

   ●     Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích

   ●     Veřejné rozpočty jako nástroje veřejné politiky

   ●     Povaha, příčiny a důsledky korupce

   ●     Procesy evropské integrace

   ●     Metody analýzy a tvorby veřejných a sociálních politik

   ●     Sociální politika v České republice

   ●     Zdravotní politika v České republice

   ●     Vzdělávací politika v České republice

   ●     Rodinná politika v České republice

   ●     Občanský sektor v České republice

   Bližší informace na Institutu sociologických studií, Pekařská 16, Praha 5 – Jinonice, tel.: 251 080 455

  • shrink expand

   Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích, v komerčním sektoru i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.