Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Deaf Studies (0231RA090072)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Deaf Studies (B0231A090072)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 40
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  39 / 68

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2021
  • shrink expand
   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
   2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů)
   3) orientace v anglicky psaném odborném textu (úroveň angličtiny zhruba na úrovni B1 dle SERR + práce s odborným textem z oblasti Deaf Studies) (max. 20 bodů)

   Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení:

   a) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny psané:
   písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně přepisovány do psané češtiny
   1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
   2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů)
   3) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)

   b) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením a překladem do českého znakového jazyka:
   písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně tlumočeny do českého znakového jazyka
   1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
   2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů) – částečně přeloženo do českého znakového jazyka
   3) orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů) – odborný text v psané češtině, testové otázky přeloženy do českého znakového jazyka

   c) Uchazeči s jinými speciálními vzdělávacími potřebami: individuálně dle svých specifických potřeb (viz obecné pokyny k modifikaci přijímacího řízení na FF UK).

   další požadavky ke zkoušce: žádné

   ----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu či dvouspecializace neumožňující samostatné studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy či dvouspecializace (více viz PPŘ, 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů a dvouspecializací neumožňujících samostatné studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. K mezifakultnímu studiu může být přijat uchazeč, který v přijímací zkoušce získal alespoň tolik bodů jako poslední uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky na daný program v běžném přijímacím řízení, a který zároveň uspěl také v přijímací zkoušce na příslušný program na druhé fakultě. Uchazeči přijatí k mezifakultnímu studiu se nezapočítávají do předpokládaného počtu přijímaných. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.05.2021 Until: 11.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 16.06.2021 Until: 17.06.2021
  • shrink expand
   termíny přijímacích zkoušek: 1. 6. – 25. 7. 2021
   náhradní termín všech přijímacích zkoušek: 6. 6. – 30. 7. 2021

   předpokládaný počet přijímaných: 48
  • shrink expand
   další informace: na webu ujkn.ff.cuni.cz (Ústav jazyků a komunikace neslyšících)
  • shrink expand
   informace budou zveřejněny na webové stránce Ústavu jazyků a komunikace neslyšících (ujkn.ff.cuni.cz)
  • shrink expand
   Absolvent samostatného i sdruženého studia je primárně připraven:
   • Uplatnit se v profesích předpokládajících jednak dobrou znalost komunity, kultury, historie a specifik českých neslyšících, jednak dobrou znalost jazyků užívaných v komunikaci českých neslyšících (zejména českého znakového jazyka a češtiny) včetně teoretických znalostí o těchto jazycích a jejich užívání v komunikaci českých neslyšících, tzn. v profesích, ve kterých se uplatňuje přístup vycházející z filologických principů Deaf Studies.
   • Pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu a programů příbuzných.

   Absolvent nachází široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků se solidní znalostí jazyků komunikace neslyšících (zejména českého znakového jazyka a češtiny) a hlubší znalostí problematiky Deaf Studies. Absolvent je vybaven nejen kompetencemi jazykovými a komunikačními, ale také širokou základnou znalostí a praktických dovedností lingvistických, opřených o hlubší vhled do problematiky hluchoty, kultury a komunity neslyšících. Širší vzdělanostní základ a dovednosti umožní absolventovi další vzdělávání, sebevzdělávání a adaptabilitu s ohledem na požadavky zaměstnavatele i vlastní profesní růst. Absolvování program vytváří výchozí půdorys specializovaného vzdělání, které je zároveň dostatečně univerzální na to, aby případné navazující studium nemuselo být vázáno pouze na program Deaf Studies, ale aby mohlo směřovat k jiným, zejm. filologickým, translatologickým, kulturologickým či obecně vzato společenskovědním oborům.
   Vzhledem k tomu, že studium klade vysoké nároky na soustředění, akribii, pečlivost a přesnost a že řešení oborových problémů není možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností a dovedností, mohou se absolventi dále uplatnit ve všech profesích, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. Rovněž se uplatní ve všech profesích, které vyžadují dovednost třídit, zpracovávat a kriticky vyhodnocovat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky.
   Vedle toho je každý absolvent připraven akceptovat jinakost kultury, jazyka a komunikace v nejobecnější rovině, a je tak schopen přispívat k rozvíjení mezikulturního porozumění v různých prostředích a situacích. Díky bytostně filologické a mezikulturní povaze programu Deaf Studies, spojené s nárokem na komparaci a hledání společných rysů při současném respektování odlišností, nalezne absolvent uplatnění všude tam, kde se očekává filologické myšlení a dovednost transkulturní komunikace opřené o dobré znalosti různých kultur, jako je osvětová činnost, žurnalistika, působení v mezinárodních humanitárních organizacích apod.

   Kromě toho jsou absolventi samostatného studia kvalifikováni pro výkon povolání s ohledem na specializační modul, který si vybírají
   v průběhu studia.

   Absolvent modulu Lingvistika znakových jazyků
   Absolvent je připraven působit jako odborný pracovník v oblasti lingvistiky a výzkumu českého znakového jazyka na základní úrovni. Nabyté znalosti i praktické dovednosti absolventovi umožní být plnohodnotným členem výzkumného týmu ve státních, soukromých či neziskových organizacích, grantových a jiných projektech. Je schopen podílet se na výzkumech, jejichž součástí je sběr jazykových dat a jejich zpracování pro účely výzkumu jak jednotlivých jevů např. z oblasti struktury a fungování českého znakového jazyka či výzkumů zaměřených kognitivně- či kulturnělingvisticky, tak rozsáhlejších výzkumů týkajících se např. osvojování českého znakového jazyka či jeho lexikografického zpracování. Může se podílet na různých multimediálních či vzdělávacích projektech pro neslyšící, tvorbě různých typů slovníků pro slyšící i neslyšící adresáty. V neposlední řadě může být platným členem týmu při vytváření korpusu českého znakového jazyka. Výsledky výzkumu je absolvent schopen publikovat a prezentovat odborné i laické veřejnosti.

   Absolvent modulu Vzdělávání neslyšících
   Absolvent se uplatní např. ve státní správě a samosprávě, ve volnočasových, zájmových a neziskových organizacích, v organizacích sdružujících sluchově postižené, v nadacích, v jazykových školách a agenturách, v zájmovém vzdělávání, při příležitostných akcích a projektech, jejichž portfolio zahrnuje kontakt s neslyšícími dětmi či dospělými. Nabyté znalosti, kompetence a praktické dovednosti absolventovi umožní zapojit se kvalifikovaně do vzdělávání neslyšících v rozličných formách a úrovních, může ale působit i jako interkulturní mediátor mezi neslyšící menšinou a slyšící většinou či jako prostředník komunikace mezi neslyšící menšinou a slyšící většinou. Velmi specifická kombinace dobrých kompetencí v češtině a českém znakovém jazyce a lingvistického a pedagogického vzdělání předurčuje absolventa k pracovnímu uplatnění ve velmi specializovaných profesích spojených s preprimárním, primárním, sekundárních i terciálním vzděláváním neslyšících dětí, žáků a studentů, ale i se vzděláváním celoživotním a mimoškolním. Může se jednat např. o pozice lektora českého znakového jazyka či lektora psané češtiny v kurzech pro neslyšící veřejnost, ale zejména o pozice, jež v současné době v oblasti vzdělávání teprve vznikají, zejm. pozice v multidisciplinárních týmech. V neposlední řadě je absolvent schopen podílet se na výzkumné činnosti v oblasti vzdělávání a komunikace a nové poznatky publikovat a prezentovat odborné i laické veřejnosti.

   Absolvent modulu Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk
   Absolvent je připraven působit jako tlumočník a/nebo překladatel z češtiny do českého znakového jazyka a naopak. Je schopen zprostředkovávat mezijazykovou a mezikulturní komunikaci v základních situacích komunitního tlumočení a překladu (ve zdravotnictví, v kontaktu se státní správou, se zaměstnavateli apod.). Na základní úrovni je připraven rovněž na tlumočení a překlad v oblasti vzdělávání. Nabyté tlumočnické a překladatelské kompetence absolventovi umožní plnohodnotné uplatnění u poskytovatelů tlumočnických a překladatelských služeb pro neslyšící, v organizacích neslyšících a ve prospěch komunity neslyšících. Je rovněž připraven uplatnit se jako samostatný odborný pracovník – tlumočník a /nebo překladatel. Absolvent je vybaven též kompetencemi umožňujícími efektivní zapojení do týmů různého charakteru (do týmů sledujících rozličné tlumočnické či překladatelské cíle, do týmů uplatňujících se v oblasti vzdělávání, do týmů uměleckých, multikulturních aj.). V neposlední řadě je absolvent schopen podílet se na výzkumné činnosti v oblasti tlumočení a překladu a nové poznatky publikovat a prezentovat odborné i laické veřejnosti.