Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Information Studies and Librarianship (0322RA180001)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Information Studies and Librarianship (B0322A180001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 42
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  33 / 59

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2021
  • shrink expand
   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) motivace ke studiu programu informační studia a knihovnictví (max. 50 bodů)
   2) prostudovaná oborová literatura (max. 50 bodů)

   kritéria hodnocení motivace:
   • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 50–34 bodů
   • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 33–17 bodů
   • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 16–0 bodů


   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá podepsaný seznam prostudované oborové odborné literatury k posouzení – volí si minimálně dvě knihy a tři články z navrženého seznamu odborné literatury, viz uisk.ff.cuni.cz (sekce Uchazeč), a to alespoň ze dvou různých tematických okruhů (knihovnictví, informační studia, knižní kultura). Na základě rozhovoru s uchazečem bude hodnocena motivace ke studiu a schopnost základní interpretace prostudované literatury.

   ----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu či dvouspecializace neumožňující samostatné studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy či dvouspecializace (více viz PPŘ, 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů a dvouspecializací neumožňujících samostatné studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. K mezifakultnímu studiu může být přijat uchazeč, který v přijímací zkoušce získal alespoň tolik bodů jako poslední uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky na daný program v běžném přijímacím řízení, a který zároveň uspěl také v přijímací zkoušce na příslušný program na druhé fakultě. Uchazeči přijatí k mezifakultnímu studiu se nezapočítávají do předpokládaného počtu přijímaných. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.05.2021 Until: 11.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 16.06.2021 Until: 17.06.2021
  • shrink expand
   termíny přijímacích zkoušek: 1. 6. – 25. 7. 2021
   náhradní termín všech přijímacích zkoušek: 6. 6. – 30. 7. 2021

   přípravný kurz: aktuální informace – viz web ústavu
  • shrink expand
   další informace: na webu uisk.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví)
  • shrink expand
   koná se, informace budou zveřejněny na webu uisk.ff.cuni.cz
  • shrink expand
   Absolvent může zastávat následující pracovní pozice s následující náplní:
   - organizace, budování a správa informací, informačních portálů, databází, digitálních sbírek, knihovních a informačních fondů v různých typech institucí – veřejná a státní správa, vzdělávací instituce, paměťové instituce (zejména knihovny), neziskový i komerční sektor;
   - poskytování informačních a knihovních služeb; informační podpora ve vědě, výzkumu a inovacích; analytické zpracování informací;
   - vedení knihovních a informačních služeb na nižším až středním článku řízení knihoven a informačních institucí všech typů, s plným využitím informačních a komunikačních technologií.