Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Speech Therapy (0915TA190002)

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Speech Therapy (N0915A190002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 25
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  29 / 64

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2021
  • shrink expand
  • shrink expand

   Cílem studijního programu je připravit odborníky v oboru logopedie a surdopedie s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny, konkrétně odborně erudovaných pro logopedickou a surdopedickou činnost ve školách zřízených podle §48 ŠZ a pro poradenská zařízení na pozici logopeda – magistra. Studijní program je odborně zaměřen na logopedickou a surdopedickou intervenci poskytovanou osobám s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v rovině diagnostiky, poradenství, terapie a prevence. Studium přináší poznatky pro období raného, předškolního, školního a dospělého věku v oblasti vzdělávací, zdravotní, pracovní i sociální sféry. Součástí studia je i seznámení s komunikačními systémy užívanými osobami se sluchovým postižením.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.

  • shrink expand
   Písemný test z logopedie a surdopedie v rozsahu vědomostí bakalářského studijního programu Speciální pedagogiky. Maximální počet bodů z testu 30.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 07.06.2021 Until: 18.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2021 Until: 29.06.2021
  • shrink expand

   S ohledem na Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), musí být uchazeč absolventem bakalářského studijního programu Speciální pedagogiky. Je požadováno složení státní závěrečné zkoušky z logopedie a státní závěrečné zkoušky ze surdopedie, kterými se ukončuje studium v bakalářském studijním programu.

   Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků spolu s dokladem o dosaženém vzdělání.

  • shrink expand

   Změna termínu ověření pro všechny studijní programy:

   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07. 06. 2021 do: 09. 07. 2021

   Náhradní termín (přijímací zkoušky) od: 12. 06. 2021 do: 14. 07. 2021
   (náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném termínu)

  • shrink expand

   ČERNÁ, M., ŠIŠKA, J., STRNADOVÁ, I., TITZL. B. Česká psychopedie. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3071-7.

   HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2016. ISBN978-80- 7290-619-2.

   HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070- 7.

   HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. ISBN 987-80-262- 0084-0.

   HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1997. ISBN 80-7216-006-0.

   KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1110-2.

   KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-229-1.

   LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178- 801-5.

   LECHTA, V. a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-961- 5.

   LECHTA, V. Koktavost: integrativní přístup. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-643-8.

   MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87218-00-6.

   SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN978-80-87153-07-9.

   SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P., OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozenýc hjazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-93-2.

   SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.

   ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-340- 6.

  • shrink expand

   Absolvent magisterského studijního programu Logopedie po úspěšném ukončení studia disponuje všeobecnými, odbornými dovednostmi. Uplatnění absolventů se předpokládá v pracovních poradenských pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi, žáky, studenty, dospělými osobami a osobami ve stáří s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. Budou provádět speciálněpedagogickou diagnostiku, navrhovat a konstruovat individuální plány. Vést intervence a speciálněpedagogické poradenství, jednat a kooperovat s odborníky na mezioborové úrovni. Budou připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol.

   Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Získání kompetencí ke speciálněpedagogické činnosti v zařízeních, které provádějí pedagogicko-psychologické poradenské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., novela školského zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Získání kompetencí ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických profesích a aktualizovanou vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků ve znění pozdějších předpisů.