Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Theoretical and Research Psychology (0313TA230005)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Theoretical and Research Psychology (N0313A230005)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2021
  • shrink expand
   Studijní program je oborově zakotven v psychologii. Ve svých teoretických základech proto zahrnuje a rozvíjí znalosti základních disciplín psychologie - vývojové, sociální, kognitivní, evoluční, srovnávací psychologie a psychologie osobnosti, dále také teoretické znalosti specifických témat jako je psychologie jazyka, psychopatologie a mezikulturní psychologie. Program připravuje odborníky pro výkon samostatné vědecké práce v oboru psychologie. Rozvíjí a systematicky trénuje základní i pokročilé výzkumné dovednosti, včetně znalostí a dovedností z oblasti podávání žádostí o grantovou podporu pro tvůrčí a vědeckou činnost. Rozvíjí kompetence v oblasti tvorby vhodných výstupů uplatnitelných v domácím i mezinárodním vědeckém prostředí, primárně na poli základního výzkumu. Orientuje však studenta i na poli aplikovaného výzkumu rozvojem dovedností transferu poznatků získaných v akademickém prostředí do prostředí praxe státních, neziskových či komerčních sektorů.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru, v jehož rámci uchazeč předkládá portfolio s přehledem dosavadních zkušeností v oblasti psychologického výzkumu. Portfolio musí obsahovat:

   1. Vytištěný exemplář bakalářské práce a/nebo další vlastní vědecké práce (např. seminární); v případě, že bakalářská práce není dosud dokončena, je možno předložit její část.

   2. Seznam 5 odborných titulů (knihy, články atd.) z oboru psychologie demonstrujících odborný zájem studenta.

   Dále je možné doplnit portfolio například přehledem:
   - dalších vědeckých prací, na kterých uchazeč participoval,
   - akademickým či výzkumných stáží,
   - dosud realizovaných akademických či výzkumných zahraničních stáží/pobytů.

   V rámci ústní zkoušky by měl být uchazeč schopen -v anglickém jazyce- představit téma vybraného vlastního badatelského počinu (např. bakalářská práce) a prokázat schopnost diskutovat teoretický kontext a metodologickou strukturu této práce. Dále by měl být schopen -v českém jazyce- představit základní témata, záměry i argumentaci vybraných odborných titulů uvedených v portfoliu a v návaznosti na to prezentovat návrh výzkumného tématu z oboru psychologie.

   Komise posuzuje obsahové kvality předloženého portfolia a kvalitu prezentace uchazeče u ústní zkoušky. Ústní pohovor je hodnocen maximálně 12 body. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2021 Until: 11.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 14.06.2021 Until: 30.06.2021
  • shrink expand
   Na základě poslední novely ZVŠ (č. 495/2020 Sb., dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe, se mění vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2021/2022 u studijního programu Teoreticko-výzkumná psychologie takto:
   ústní pohovor bude veden distančně pomocí určeného on-line nástroje.
   Podklady (portfolio) musí uchazeči nahrát do 28. května 2021 ve své webové přihlášce.
  • shrink expand
   Další informace a kontakty na https://fhs.cuni.cz/FHS-2450.html
  • shrink expand
   The Graduate is capable to plan, implement and present results of psychological research in the area of academic, state, commercial and non-profit sector. Graduates show a competence to use qualitative and quantitative research methods and methodology of experimental research as well as knowledge of psychometric methods and statistical tools necessary for conducting psychological research. The graduate´s profile further includes knowledge of psychological disciplines; especially general, developmental, cognitive and social psychology and psychology of personality, as well as the basics of educational psychology, neuropsychology and psychopathology. Graduates are competent to assess and evaluate the ethical dimension of psychological research in practice and to obtain grant support for research activities in the field of psychology.