Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Humanities and Social Sciences (0288RA250001)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Humanities and Social Sciences (B0288A250001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2021
  • shrink expand
   Tříletý bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti představuje moderní typ vzdělání v humanitních a společenskovědních oborech. Studenti si volí svůj vlastní průchod studiem. Program nabízí společný základ ve filosofii, historii a společenských vědách (antropologii, psychologii a sociologii) a především širokou nabídku volitelných přednášek a kurzů v těchto oborech, v oblasti překladů a praktické komunikace a v cizích jazycích, v umění a v řadě aplikačních oblastí. Studenti se v průběhu studia buď profilují v některé vědní disciplíně se záměrem pokračovat v navazujících magisterských programech na FHS nebo jiných fakultách UK, nebo se zaměří na získání schopností a dovedností, jež jim usnadní praktické uplatnění.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Písemná zkouška spočívá ve shrnutí cizojazyčného odborného textu a v odpovědích na doplňující otázky (uchazeč uvede v přihlášce cizí jazyk, s nímž bude pracovat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit; shrnutí i odpovědi uchazeči vypracují v češtině nebo slovenštině). Uchazeč může získat až 20 bodů (10 za shrnutí a 10 za otázky). Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí. Hodnocení se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí. Vzorové zadání z minulého roku uchazeči naleznou na webu fakulty.

   Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 180 minut. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.05.2021 Until: 30.05.2021
   Alternative date (of entrance exam): 14.06.2021 Until: 30.06.2021
  • shrink expand
   Na základě poslední novely ZVŠ (č. 495/2020 Sb., dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe, se mění vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2021/2022 u studijního programu Studium humanitní vzdělanosti takto:
   1) přijímací zkouška se ruší,
   2) doplňuje se jiná podmínka přijetí.
   Uchazeč vypracuje domácí práci dle zadání zveřejněného na webových stránkách fakulty. Řešení domácí práce nahraje do 28. května 2021 ve své webové přihlášce. Domácí práce spočívá ve shrnutí cizojazyčného odborného textu a v odpovědích na tři otázky (uchazeč uvedl v přihlášce cizí jazyk, s nímž bude pracovat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit; shrnutí i odpovědi uchazeči vypracují v češtině nebo slovenštině). Uchazeč může získat až 20 bodů (10 za shrnutí a 10 za otázky). Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí. Hodnocení se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Vzorové zadání přijímací zkoušky je vyvěšeno na http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-104.html

  • shrink expand
   CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské Studium humanitní vzdělanosti
   http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-52.html
  • shrink expand
   Studenti se naučí rozumět lidem, a to navzdory rozdílům a proměnám jazyka, kultury, stylu, osobnosti a doby. Absolventi se uplatní kdekoli, kde se toho rozhodnou využít: v soukromých, státních i mezinárodních organizacích a firmách, v institucích rozvíjejících kulturu a vzdělávání aj. Ti, kteří chtějí dále studovat, budou připraveni k navazujícímu studiu v oboru podle své volby.