Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Historical Sociology (0314TA250001)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Historical Sociology (N0314A250001)
  Form of study: combined
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper
  • shrink expand
   Application submission date 1: 31.03.2021
   Application submission date 2: 15.08.2021
  • shrink expand
   Cílem studijního programu je v návaznosti na bakalářské vzdělání vychovat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti historické sociologie na magisterské univerzitní úrovni. Program navazuje na bakalářské studijní programy společenskovědního a humanitního směru a zaměřuje se na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Studium historické sociologie je rozčleněno do tří základních bloků. Teoreticko–historický blok nabízí kurzy věnované obecným teoretickým koncepcím historické sociologie a civilizacionistiky. Metodologicko–výzkumný blok seznamuje studenty se základními přístupy kvantitativní a kvalitativní metodologie. Výběrový a specializační blok je tvořen třemi bloky předmětů (Teorie sociální změny a modernizačních procesů, Historická sociologie kultury a každodennosti a Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů), z nichž si studenti vybírají jeden a k němu si pak mohou podle vlastní volby doplňovat další volitelné předměty. Koncepce výuky vychází z předpokladu, že absolvent programu by neměl být jednostranně, úzce zaměřeným odborníkem, nýbrž kvalitně vzdělaným jedincem, který disponuje relativně širší škálou znalostí a dovedností a je otevřený, flexibilní a schopný reagovat na aktuální potřeby a požadavky, které před společnost klade soudobý vývoj.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury (celkem pět otázek):

   1. GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo 2013
   2. DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2002.
   3. ŠUBRT, J.: „Historická sociologie.“ In: Šubrt, J. a kol., Soudobá sociologie VI. (Oblasti a specializace). Praha: Karolinum, 2014, str.: 383–401.
   4. HAVELKA, M.: „Max Weber jako politolog a sociolog politiky.“ In: Havelka, M., Ideje – dějiny – společnost: Studie k historické sociologii vědění. Brno. CDK 2010, s. 362–411.
   5. ŠUBRT, J.: „Norbert Elias a jeho dílo O procesu civilizace.“ In: Šubrt, J. (ed.), Historická sociologie. Plzeň: Aleš Čeněk 2007, str.: 312–337.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2021 Until: 11.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 14.06.2021 Until: 30.06.2021
  • shrink expand
   Na základě poslední novely ZVŠ (č. 495/2020 Sb., dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe, se mění vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2021/2022 u studijního programu Historická sociologie takto:
   1) přijímací zkouška se ruší,
   2) doplňuje se jiná podmínka přijetí.
   Do 28. května 2021 uchazeč předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 strany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu. Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.

   Pro dodatečné přijímací řízení platí rovněž zde uvedená změna podmínek spočívající ve zrušení přijímací zkoušky a stanovení jiné podmínky. Pro přihlášky podané v rámci dodatečného přijímacího řízení je termín pro nahrání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu do 15. srpna 2021.
  • shrink expand
   Další informace o programu a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-2129.html
  • shrink expand
   Absolventi programu získají během studia teoretické znalosti historicko-sociologického charakteru z oblasti sociální, kulturní, náboženské, politické, ekonomické, a také odborné dovednosti založené na zvládnutí základních přístupů kvantitativní a kvalitativní výzkumné metodologie. Naučí se posuzovat nejrůznější společenské jevy, problémy a témata v širších historických i teritoriálních souvislostech, nahlížet je v časové perspektivě, sestavovat a řídit odborné projekty, shromažďovat a vyhodnocovat specializované poznatky, analyzovat data kvantitativní i kvalitativní povahy, vytvářet zprávy, expertizy, posudky a odborné studie. Tím získají předpoklady pro profesní uplatnění jak v akademické sféře, tj. na vysokoškolských pracovištích a výzkumných ústavech, tak v mimoakademické sféře, tj. ve státní správě a samosprávě, evropských institucích, nevládních organizacích, výzkumných agenturách, poradenských firmách, vzdělávacích institucích, kulturních organizacích a médiích.