Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2020/2021. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  German and Slavic Studies (0232VD090037)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: German and Slavic Studies (P0232D090037)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Russian
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 3
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  1 / 1

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2020
  • shrink expand
   Tento mezinárodní doktorský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se uskutečňuje na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Sapienza ze dne 6. 12. 2018.

   Jazyk výuky je ruština. Germanoslavistika je placený program; roční poplatek za studium činí 2000 Kč.

   Данная международная докторская учебная программа с двойным дипломом (double degree) реализуется на основе межуниверситетского соглашения между Карловым университетом и университетом Сапиенца от 6.12.2018.

   Обучение проходит на русском языке. Обучение по специальности Германославистика платное, стоимость обучения 2 000 крон в год.
  • shrink expand
   přijímací zkouška: dvoukolová

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   první část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 15 bodů)
   kritéria hodnocení:
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 12–15 bodů;
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 8–11 bodů;
   slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 4–7 bodů;
   naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–3 bodů.

   druhá (ústní) část (max. 45 bodů)
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–10 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   K ústní části jsou pozváni všichni přihlášení uchazeči.

   další požadavky ke zkoušce:
   Je požadována znalost ruštiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat ruštinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické a literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni A2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v ruštině a zčásti v češtině. Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • vyšší roviny jazykového systému germánských a slovanských jazyků (funkční morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu, stylistika, lexikologie, pragmatika) z teoretického nebo případně aplikovaného hlediska
   • historický vývoj germánských a slovanských jazyků
   • literární teorie
   • literární historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
   • kulturní historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
   • komparatistika

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedkyní příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., e-mail: libuse.heczkova@ff.cuni.cz.   Приемный экзамен: два тура

   Содержание, предмет приемного экзамена:

   Первая часть
   1. Оценка проекта диссертационной работы (макс. 15 баллов)

   Критерии оценки:
   Доступно и ясно сформулированный и отвечающий критериям специальности проект, имеющий незначительные недостатки: 12-15 баллов
   Доступно и ясно сформулированный и отвечающий критериям специальности проект, имеющий некоторые недостатки, но в приемлемой форме: 8-11 баллов
   Слабый и неубедительный проект, шансы на успешное завершение проекта лишь гипотетические: 4-7- баллов
   Неудовлетворительный проект, без какой-либо ориентации в проблематике: 0-3 балла

   Вторая (устная) часть (макс. 45 баллов)
   1. Дискуссия по специальности по предложенному проекту диссертационной работы: 0-20 баллов
   2. Оценка достигнутого профессионального уровня и уровня образования соискателя: 0-10 баллов
   3. Знание литературы по специальности: 0-15 баллов

   На устную часть экзамена приглашены все соискатели, подавшие заявление.

   Требования к экзамену:
   Программа, аккредитованная на русском языке
   Необходимо владение русским языком на уровне В2 (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), то есть соискатель должен знать русский язык настолько, чтобы он мог читать научную литературу по специальности и посещать лингвистические и литературоведческие лекции и участвовать в дискуссиях. Кроме того, требуется знание чешского языка или словацкого языка на уровне не ниже А2. Приемные экзамены проводятся частично на русском языке и частично на чешском языке. Составной частью оценки всех частей приемного экзамена является оценивание устного ответа соискателя.

   Программа, аккредитованная на чешском языке
   Необходимо владение чешским языком или словацким языком на уровне В2 (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), то есть соискатель должен знать чешский язык настолько, чтобы он мог читать научную литературу по специальности и посещать лингвистические и литературоведческие лекции и участвовать в дискуссиях. Кроме того, требуется знание немецкого языка или русского языка на уровне не ниже B2. Приемные экзамены проводятся частично на чешском языке и частично на немецком или русском языке (по выбору соискателя). Составной частью оценки всех частей приемного экзамена является оценивание устного ответа соискателя.
   Программа, аккредитованная на немецком языке
   Необходимо владение немецким языком на уровне В2 (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), то есть соискатель должен знать немецкий язык настолько, чтобы он мог читать научную литературу по специальности и посещать лингвистические и литературоведческие лекции и участвовать в дискуссиях. Кроме того, требуется знание чешского или словацкого языка или русского языка на уровне не ниже А2. Приемные экзамены проводятся частично на немецком языке и частично на чешском языке. Составной частью оценки всех частей приемного экзамена является оценивание устного ответа соискателя.

   Рекомендуемые темы проектов диссертационных работ:
   • Высшие уровни языковой системы германских и славянских языков (функциональная морфология, синтаксис, синтаксис текста, лингвистика текста, стилистика, лексикология, прагматика) с теоретической или практической точки зрения
   • Историческое развитие германских и славянских языков
   • Теория литературы
   • История литературы с ориентацией на германские и славянские области
   • История культуры с ориентацией на германские и славянские области
   • Компаративистика

   Соискатель заранее обсуждает выбранную тему с председателем диссертационного совета.
   Председатель диссертационного совета: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. Контакт: libuse.heczkova@ff.cuni.cz
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 16.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 25.06.2020 Until: 25.06.2020
  • shrink expand
   další informace: germanoslavistika.ff.cuni.cz


   Вебсайт и дополнительная информация: germanoslavistika.ff.cuni.cz
  • shrink expand
   Graduates have theoretical and practical knowledge (in general linguistics and the philology of the language(s) of their choice) in addition to critical thinking skills. Graduates have been trained for independent scientific work in their disciplines and can be employed in professions demanding the knowledge of the respective language, general linguistics and philological procedures. Graduates can also seek positions in demanding areas of applied linguistics such as interpreting of technical lectures or technical translation of linguistic publications, in higher education and academic institutions, in journals specializing in literature, arts and art history, in cultural institutions, in public administration settings including cultural policy management, in diplomacy and other settings.
  • shrink expand
   Tuition [CZK] / per period: 2000 CZK / year