Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Modern Economic and Social History (7105V072)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: History (P7105)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 1
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  1 / 3

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2020
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., e-mail: ivan.jakubec@ff.cuni.cz; ivan.jakubec@ruk.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 16.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 25.06.2020 Until: 25.06.2020
  • shrink expand
   Graduates have a deep knowledge of a selected specific field of Modern economic and social history, complex research skills, and a profound knowledge of the methodology and historiography. Graduates are able to engage in professional scientific work at international level and publish the results of their research in academic journals. They are qualified for careers in humanities research or as university teachers. Their knowledge of the key trajectories in economic and social history qualifies them for professions in the state administration and public service.