Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2020/2021. However, the academic year for the next admission procedure is 2023/2024.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  History/General History (7105V026)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: History (P7105)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 8
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  7 / 7

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2020
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D., e-mail: vaclav.horcicka@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 16.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 25.06.2020 Until: 25.06.2020
  • shrink expand
   Graduates of the doctoral programme in History/General History are highly qualified specialists equipped for independent and critical research, and possess a thorough knowledge of the political, economic, social and cultural development of human society; they possess skills in working with published and unpublished sources, and the ability to adopt a critical approach to specialist writings, conduct basic research, produce theoretical generalisations and apply creative thinking to the analysis of historical facts and processes. Graduates are equipped for any profession requiring a university degree in history or related disciplines; they may seek positions in the academia as well as a wide range of institutions in culture, civil service and politics.