Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Bioanalyticla laboratory diagnostics in health care (0914TP360004)

  Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
  Study programme: Bioanalyticla laboratory diagnostics in health care (N0914P360004)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  44 / 57

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Navazující magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand

   1. Přijímací zkouška je jednokolová.

   2. Zkouška je pouze písemná; koná se z jednoho testu: biochemie a molekulární biologie, analytická chemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie a histologie. Test je tvořen 100 otázkami (1 otázka = 1 bod). U přijímací zkoušky lze používat jednoduché kalkulačky (tj. kalkulačky pouze pro výpočet běžných matematických funkcí, nikoliv takové, do kterých je možno vložit informace, které by usnadnily nebo ovlivnily výsledek přijímací zkoušky).

   Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika.

   Při výsledném hodnocení úspěšnosti uchazeče budou získány body pouze za správné odpovědi, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod.  Za otázky, na které uchazeč neodpoví nebo odpoví chybně, se body neodečítají.

   Podmínky přijetí

   • Dosažení počtu bodů nezbytných pro přijetí. Uchazeči, konající přijímací zkoušku, budou seřazeni podle výsledků této zkoušky a bodový limit nezbytný pro přijetí stanoví děkan fakulty s přihlédnutím ke kapacitním možnostem fakulty.
   • Dodání ověřené kopie dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu, jehož absolventi mají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání zdravotního laboranta. O oprávnění absolventů k výkonu zdravotnického povolání zdravotního laboranta lze akceptovat potvrzení, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví státu, ve kterém uchazeč absolvoval bakalářské studium.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2020 Until: 10.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 17.06.2020 Until: 17.06.2020
  • shrink expand
   Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika.
  • shrink expand
   Absolvent je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem specializovaným pro samostatnou práci a organizační vedení v klinických laboratořích, v transfúzní a hygienické službě. Ovládá principy laboratorních metod, zásady Správné laboratorní praxe a předpisy týkající se provozu pracoviště. Aktivně pracuje s informačními zdroji a aplikuje nejnovější odborné znalosti z pohledu laboratoře. Při volbě a využití metod je konzultantem lékaře, schopným posoudit v odpovídajícím rozsahu klinický význam laboratorních vyšetření a interpretaci výsledků. Absolventi tohoto studia jsou podle zákona č. 96/2004 Sb. oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.