Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2020/2021. However, the academic year for the next admission procedure is 2023/2024.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Middle Eastern Studies (0288TA1200010000)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Middle Eastern Studies (N0288A120001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 30
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  10 / 14

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 15.04.2020
  • shrink expand
   specializace: dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky

   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) předložení seznamu prostudované literatury a pohovor nad ním (max. 15 bodů)
   2) přehled o historickém, kulturním a literárním vývoji Blízkého východu (max. 25 bodů)
   3) debata o předloženém nárysu uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (max. 20 bodů)
   4) ověření znalosti blízkovýchodního jazyka (uchazeč na místě volí z variant spisovná arabština, arabský dialekt, perština, turečtina a současně aktivní nebo pasivní užití vybraného jazyka) (max. 30 bodů)
   5) ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: u ústního pohovoru uchazeč odevzdá a) seznam prostudované literatury k danému programu a b) nárys uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (asi 1 strana)

   další požadavky ke zkoušce:
   podepsaný seznam prostudované literatury se odevzdává u ústní zkoušky

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 23.05.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 17.06.2020 Until: 18.06.2020
  • shrink expand
   přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.

   další informace: kbv.ff.cuni.cz (Katedra Blízkého východu)
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   další informace na webu katedry: kbv.ff.cuni.cz (Katedra Blízkého východu)
  • shrink expand
   koná se ve formě setkání s uchazeči, informace bude zveřejněna na webu katedry (kbv.ff.cuni.cz)
  • shrink expand
   Program nabízí akademické uchopení blízkovýchodní problematiky z historické a kulturní perspektivy, ponechávající také prostor pro perspektivu literárněvědnou; získání schopnosti kritického uvažování o blízkovýchodní tematice; možnost rozvinutí jazykových schopností v jednom z jazyků oblasti podle volby studenta (arabština, arabský dialekt, perština, turečtina). Získání hluboké znalosti vybraného výseku starších či moderních nebo soudobých dějin oblasti nebo její části. Absolvent nalézá uplatnění nejen v akademické sféře, ale také ve státní správě, v kulturních institucích i nevládních organizacích.