Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Humanities and Social Sciences (0288RA250001)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Humanities and Social Sciences (B0288A250001)
  Form of study: distance
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online, Paper
  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2020
  • shrink expand
   Tříletý bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti představuje moderní typ vzdělání v humanitních a společenskovědních oborech. Studenti si volí svůj vlastní průchod studiem. Program nabízí společný základ ve filosofii, historii a společenských vědách (antropologii, psychologii a sociologii) a především širokou nabídku volitelných přednášek a kurzů v těchto oborech, v oblasti překladů a praktické komunikace a v cizích jazycích, v umění a v řadě aplikačních oblastí. Studenti se v průběhu studia buď profilují v některé vědní disciplíně se záměrem pokračovat v navazujících magisterských programech na FHS nebo jiných fakultách UK, nebo se zaměří na získání schopností a dovedností, jež jim usnadní praktické uplatnění.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Písemná zkouška spočívá ve shrnutí cizojazyčného odborného textu a v odpovědích na tři otázky k němu (uchazeč musí uvést v přihlášce cizí jazyk, s nímž bude pracovat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit; shrnutí i otázky a odpovědi budou v češtině nebo slovenštině). Uchazeč může získat až 25 bodů (10 za shrnutí a po pěti bodech za otázky). Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí. Hodnocení se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí.

   Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 180 minut. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 09.05.2020 Until: 09.05.2020
   Alternative date (of entrance exam): 08.06.2020Until: 12.06.2020
  • shrink expand
   Vzorové zadání přijímací zkoušky je vyvěšeno na http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-104.html
  • shrink expand
   CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské Studium humanitní vzdělanosti
   http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-52.html
  • shrink expand
   Studenti se naučí rozumět lidem, a to navzdory rozdílům a proměnám jazyka, kultury, stylu, osobnosti a doby. Absolventi se uplatní kdekoli, kde se toho rozhodnou využít: v soukromých, státních i mezinárodních organizacích a firmách, v institucích rozvíjejících kulturu a vzdělávání aj. Ti, kteří chtějí dále studovat, budou připraveni k navazujícímu studiu v oboru podle své volby.