Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Geology (0532TA3300160000)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Geology (N0532A330016)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  16 / 19

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován s těmito specializacemi:
   Geochemie
   Geologie životního prostředí
   Ložisková geologie
   Mineralogie a krystalografie
   Paleontologie
   Geologie
   Geodynamika
   Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia. U uchazečů, kteří si zvolí specializaci Geodynamika, se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku předmětů v tomto jazyce.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Geologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru v rozsahu bakalářského studia.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané (nikoliv elektronicky) do 31. března 2020, pokud splní uvedené podmínky.
   Jiné důvody, než studium uvedených oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

   Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
   Geologie
   budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
   1201R004 Geologie
   1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
   1201R015 Praktická geobiologie
   1201R018 Geotechnologie
   7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání
   7504R179 Geologie se zaměřením na vzdělávání
   kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).
  • shrink expand
   Absolventi mají široké znalosti geologie, základní znalosti z inženýrské geologie, hydrogeologie, užité geofyziky. Absolvovali specializované přednášky z geologie, paleontologie, mineralogie, petrologie, geochemie a ložiskové geologie, které je opravňují dle zákona 62/1998 Sb. provádět geologické práce, základní a aplikovaný vědecký výzkum a vývoj v oblasti věd o Zemi. Jsou odborně připraveni analyzovat horninové prostředí, jeho stavbu, fyzikální a chemické parametry a studovat procesy interakcí a migrace látek mezi horninovým prostředím, atmosférou a hydrosférou. Absolventi najdou uplatnění jako geologové nebo odpovědní manažeři v soukromých firmách, ve státní správě a ve výzkumu.