Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Management of Natural Resources (0532RA330017)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Management of Natural Resources (B0532A330017)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Program představuje ucelené tříleté mezioborové bakalářské studium, tzn. není zaměřeno pouze na geologii. Studium podle studijního plánu vychází z poznatků věd o Zemi (geologie, hydrogeologie a související obory, geochemie, fyzická geografie) a obecných znalostí o potřebách využívání přírodních (zejména nerostných) zdrojů a dopadech tohoto využívání na přírodní prostředí, doplněných znalostmi ekologie a ochrany přírodního prostředí. Během studia je také věnována pozornost získávání informací, zpracování dat, jejich vyhodnocení a interpretaci. Studijní obor je rovněž doplněn přehledem legislativy související s ochranou životního prostředí a příklady její aplikace.

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.
  • shrink expand
   Absolventi získají základní poznatky o ochraně složek přírodního prostředí (voda, ovzduší, horninové prostředí), o využívání přírodních zdrojů, hospodaření s odpady a seznámí se i s právními aspekty ochrany životního prostředí. Absolvent bude schopen posoudit obecně hodnotu přírodního zdroje a možnosti jeho využití, orientovat se v souboru hlavních exploatačních metod a technologií, sestavit ekologickou prognózu využívání přírodního zdroje, monitorovat využívání zdroje a průběžně posuzovat ekologickou zátěž přírodního prostředí a pracovat s daty týkajícími se oblasti ochrany životního prostředí, tj. s daty hydrologickými, klimatologickými, geologickými aj. Absolventi studia najdou uplatnění v orgánech státní správy, veřejnoprávním sektoru i v soukromých organizacích zabývajících se ochranou přírodního a životního prostředí a využíváním přírodních zdrojů.