Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Ecological and Evolutionary Biology (1501R023)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Biology (B1501)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  78 / 175

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Obor Ekologická a evoluční biologie je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti ekologie a biodiverzity organismů. Obor se věnuje dynamicky se rozvíjejícím směrům současné biologie. Cílem je optimálně připravit studenty pro navazující magisterské studium v biologických a ekologických oborech.
   V rámci bakalářského studia získá absolvent komplexní vzdělání v ekologii a biodiverzitě organismů, včetně rozšířených základů souvisejících pomocných disciplín (věd o Zemi a životním prostředí, biostatistiky, laboratorních technik). Důraz je kladen na znalosti a praxi terénního biologa se schopností využití poznatků na úrovni ekosystémů a krajiny.

  • shrink expand
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Biologie.
   Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 09.06.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 23.06.2020
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • shrink expand
  • shrink expand
   Absolvent studijního oboru je odborníkem schopným provádět standardní terénní i teoretické ekologické analýzy populací a společenstev i kvantitativní interpretaci ekologických dat. Absolvent má dobré předpoklady pro navazující magisterské studium ve studijním programu Biologie a v příbuzných oborech. Současně se dobře uplatní na vědecko-výzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, v oblastech muzeologie, zoologických a botanických zahradách i v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se např. problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, chovatelství).