Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Bioinformatics (0688RA140003)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Bioinformatics (B0688A140003)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Short note: Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK.
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  14 / 73

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Bioinformatika je multidisciplinárním oborem kombinujícím biologii, statistiku a informatiku, a proto se na studijním programu Bioinformatika podílí dvě fakulty Univerzity Karlovy v Praze a to fakulta přírodovědecká (PřF) s fakultou matematicko-fyzikální (MFF), které nejlépe pokrývají studovanou problematiku a kde již probíhá bioinformatický výzkum. Jeden předmět je zajišťován i odborníky z Evropské molekulárně biologické laboratoře (EMBL) v Heidelbergu.

   Studijní program je zaměřen především na představení klíčových konceptů a metodických přístupů matematiky, informatiky a biologie. Studenti získají nejenom teoretické znalosti, ale budou mít příležitost si osvojit i praktické dovednosti jak v oboru informatiky (programování), tak v biologické oblasti (práce v laboratoři). To vše s cílem porozumění biologickým datům a přístupům k analýze biologických dat. Bakalářský obor Bioinformatika bude ideální přípravou pro navazující magisterský studijní obor, který se v současné době připravuje.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška je jednokolová písemná a je hodnocena maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.
   Zkouška z matematiky vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního programu, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 09.06.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 22.06.2020
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • shrink expand
   Dřívější verze úloh jsou dostupné na adrese (http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/).
  • shrink expand
   Absolvent ovládá základní teorie a metodické přístupy v matematice, informatice a biologii. Absolvent zná základní bioinformatické databáze a nástroje a umí je používat. Absolvent má praktické dovednosti a zkušenosti s ovládáním základních přístrojů v molekulárně biologické laboratoři a seznámil se i s pokročilými tzv. „high-throughput“ metodami (sekvenování, proteomika). Absolvent má hluboké softwarové dovednosti založené na rozsáhlých teoretických základech. Absolvent je kvalitně připraven pro navazující magisterské studium bioinformatiky i příbuzných informatických či biologických oborů.
   Unikátní syntéza informatických a biologických znalostí dovolí absolventovi uplatnění v oblastech vývoje pokročilých bioinformatických systému uplatnitelných jak v akademické tak komerční sféře. Rozhodne-li se však absolvent ukončit studium již po bakalářském stupni, bude moci své uplatnění nalézt na pozici vyžadující analytické schopnosti, jako je programátor, analytik informačních systémů, finanční analytik, ap. Absolvent je také schopen vykonávat laboratorní práci v diagnostické či vědecké laboratoři.