Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Anthropological studies (0314TA2500040000)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Anthropological studies (N0314A250004)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 17.08.2020
  • shrink expand
   Dvouletý navazující magisterský obor v prezenční formě studia nabízí důkladné vzdělání ve filosofické, historické, kulturní a sociální antropologii a sociolingvistice. Od druhého semestru studia si studující volí jednu ze tří specializací (sociokulturní antropologii, filozofickou antropologii či historickou antropologii) a tomu odpovídající povinné a povinně volitelné předměty. Struktura předmětů jednotlivých specializací je podobná a zohledňuje badatelské zaměření garantů předmětů. Povinné předměty každé ze specializací nicméně pokrývají tematickou šíři typickou pro studijní program v dané oblasti vzdělávání.

   Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině.  • shrink expand
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury:

   1. ANDERSON, B.: Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008.
   2. ARENDTOVÁ, H.: Vita activa neboli O činném životě, OIKOYMENH, 2007.
   3. IGGERS, G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, 2002.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 12 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 07.09.2020 Until: 07.09.2020
   Alternative date (of entrance exam): 18.09.2020 Until: 18.09.2020
  • shrink expand
   Pro přihlášky podané do 31. března 2020 se přijímací zkouška koná v termínu od 8. června 2020 do 11. června 2020.
  • shrink expand
   Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1543.html
  • shrink expand
   Student navazujícího studijního programu Antropologická studia získá v průběhu studia hlubší znalosti z různých oborů na rozmezí společenských a přírodních věd. Absolvent jakýchkoli specializačních modulů programu kromě jazykových znalostí, zvládá na vysoké úrovni metodologii a teorii zvolených specializací a je schopen kvalitně provádět samostatný výzkum zaměřený na různé kulturní, společenské, historické, filosofické aj. fenomény. Velmi dobře se orientuje ve složitých zákonitostech a vztazích sociokulturního vývoje rozmanitých etnických, sociálních, konfesijních aj. skupin a dovede zkoumat a analyzovat různé společenské a symbolické systémy a procesy, zdroje konfliktů uvnitř lidského společenství a iniciovat opatření k jejich řešení. Absolvent nachází široké uplatnění např. v univerzitní sféře jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník, v nejrůznějších nadacích a neziskových organizacích, dále ve státní správě, v žurnalistice, diplomatických službách, firemním výzkumu apod.