Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2020/2021. However, the academic year for the next admission procedure is 2023/2024.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Paediatric Nursing (0913RP360003)

  Faculty: Second Faculty of Medicine
  Study programme: Paediatric Nursing (B0913P360003)
  Form of study: combined
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Maximum number of accepted students: 41
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Pediatrické ošetřovatelství - Studijní program bez specializace.
   Studium tohoto oboru je pouze v kombinované formě, trvá 3 roky.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška je dvoukolová:

   • První kolo přijímací zkoušky
   Písemná část, která je rozdělena na a) písemný test z biologie s důrazem na biologii člověka (celkem 30 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 3 body) a b) písemný test všeobecných předpokladů (30 otázek, každá hodnocena 3 body). Test všeobecných předpokladů zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů - absolvují všichni přihlášení uchazeči.
   Limit pro postup do druhého kola stanoví děkan.

   • Druhé kolo přijímací zkoušky
   Ústní pohovor se koná před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč si vylosuje 2 otázky. Za každou z nich může od jednotlivého člena komise získat až 10 bodů. Za ústní pohovor je možné získat až 60 bodů. Cílem této zkoušky je zjistit schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru a prokázat zájem uchazeče o zvolený obor.

   Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, že se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

   Doložení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a součet bodů z písemné a ústní části přijímacího řízení (řádného i náhradního termínu) je určujícím faktorem pro definitivní výsledky přijímacího řízení, které budou zveřejněny v SIS bezprostředně po náhradním termínu.


  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 08.06.2020 Until: 09.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 22.06.2020 Until: 23.06.2020
  • shrink expand
   Odlišné podmínky přijetí dle §49 odst. 3.:

   Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve studiu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy:
   A. Podání přihlášky ke studiu, včetně všech požadovaných náležitostí a s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení do 29. 2. příslušného roku.
   B. Podání žádosti o přijetí dle odlišných podmínek do 29. 2. příslušného roku s řádným odůvodněním přestupu.
   C. Splnění všech studijních povinností v současně studovaném ročníku studia (splnění student doloží do 31. 8. příslušného roku).
   D. "Přestup" se nepovoluje do prvního a závěrečného ročníku studijního programu.
   E. "Přestup" je možný pouze v rámci stejného studijního programu a oboru.

   Student může být děkanem fakulty přijat v případě, že:
   1. zájemce splní podmínky A–C;
   2. při porovnávání učebních plánů obou fakult nebude zapotřebí více než tří diferenčních zápočtů a zkoušek za celé dosavadní studium žadatele;
   3. žadatel měl v dosavadním studiu studijní průměr do 1,50 (včetně opakovaných termínů);
   Děkan fakulty posoudí žádost a vydá konečné rozhodnutí.
  • shrink expand
   Upuštění od přijímacího řízení.
  • shrink expand
   Fakulta vydala soubor modelových otázek k přijímacím zkouškám (biologie); rozsah požadovaných znalostí jednotlivých předmětů odpovídá učebním osnovám gymnázií.
   Prodej modelových otázek zajišťuje Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, odkaz: www.karolinum.cz.
  • shrink expand
   Absolvent/ka studijního programu získá odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Dětské sestry podle ustanovení § 5a, odst. 1), písm. a) zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění. Absolvent/ka uplatní své vzdělání při poskytování ošetřovatelské péče o děti a dospívající ve státních i v nestátních zdravotnických zařízeních poskytujících lůžkové, ambulantní nebo terénní zdravotní služby.