Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Nutritional Therapy (0915RP360003)

  Faculty: First Faculty of Medicine
  Study programme: Nutritional Therapy (B0915P360003)
  Form of study: combined
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 30
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  37 / 174

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Cílem studia je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízeních) diagnostikovat a navrženým individuálním dietním režimem napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v prevenci poruch výživy všech věkových skupin. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace.
  • shrink expand
   Písemná přijímací zkouška proběhne dne 12. června 2020. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie.
   Celkem 100 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 100 bodů.

   Další podmínky přijetí:
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 12.06.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 23.06.2020 Until: 23.06.2020
   Medical fitness: general practitioner
  • shrink expand
   Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:
   1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).

   2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B, b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala. V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).
  • shrink expand
   Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může vyskytovat v testech.
  • shrink expand
   Přípravné kurzy typu A a B probíhají vždy od října do dubna.
   Více informací naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf.
  • shrink expand
   Absolventi studiem získávají odbornou způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta dle § 15 zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a budou oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání nutriční terapeut. Absolventi jsou připraveni k činnostem pro zajištění výživy v péči o zdraví, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin.