Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Public and Social Policy (6731T016)

  Faculty: Faculty of Social Sciences
  Study programme: Sociology (N6703)
  Form of study: combined
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 20
  Standard length of study: 2 years
  Short note: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Application type: Online, Paper
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  29 / 36

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2020
  • shrink expand
   Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.
  • shrink expand

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkoušky dvoukolové

   První kolo - písemná část:

   1.     test obecných znalostí z oblasti veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů

   Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   Druhé kolo - ústní část:

   1.     motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů

   2.     doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 26.6.2020 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2020/2021. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 24.06.2020 Until: 30.06.2020
  • shrink expand
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2020        Do:    24.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):

   29.06.2020        Do:    10.07.2020

   Způsob ověření: (tedy prezenční nebo distanční forma) bude dopředu oznámen uchazečům dle aktuální situace

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkoušky dvoukolové

   První kolo - písemná část:

   1.     test obecných znalostí z oblasti veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů

   Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   Druhé kolo - ústní část:

   1.     motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů

   2.     doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 24.7.2020 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2020/2021. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

    

  • shrink expand

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2019/2020 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2020/2021 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium,upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splní následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvovali v akademickém roce 2019/2020 a hlásí se ke studiu na rok 2020/2021, upustí děkanka na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli studijního průměru 2,5 a lepšího. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2019)  dle Studijního a zkušebního řádu UK. Listinnou žádost je možné podat v termínu 16.3.2020 až 20.4.2020

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/2020, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2019/2020. Listinnou žádost je možné podat do 20.4.2020. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • shrink expand

   Okruhy otázek k přijímacímu řízení oboru Veřejná a sociální politika

   A.   Co přivedlo uchazeče(čku) k zájmu o obor Veřejná a sociální politika.

   Uchazeč(ka) před začátkem této části zkoušky předloží seznam jí(m) prostudované literatury.

   B.    Diskuse o vybraném problému veřejné a sociální politiky:

   ·       Ústavněprávní a politický systém země

   ·       Veřejná politika jako vědní disciplína a společenská praxe

   ·       Sociální problémy, způsoby jejich identifikace a řešení

   ·       Složky a funkce veřejné správy

   ·       Sociální stát, jeho prvky a nástroje

   ·       Vymezení, složky a funkce veřejného sektoru

   ·       Vymezení, struktura a funkce občanského sektoru

   ·       Hodnotová ukotvení veřejných a sociálních politik

   ·       Aktéři a instituce ve veřejné politice

   ·       Vztah hospodářské a sociální politiky

   ·       Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích

   ·       Veřejné rozpočty jako nástroje veřejné politiky

   ·       Povaha, příčiny a důsledky korupce

   ·       Procesy evropské integrace

   ·       Metody analýzy a tvorby veřejných a sociálních politik

   ·       Sociální politika v České republice

   ·       Zdravotní politika v České republice

   ·       Vzdělávací politika v České republice

   ·       Rodinná politika v České republice

   ·       Občanský sektor v České republice

   http://studujnaiss.fsv.cuni.cz/wp-content/uploads/2017/01/VSP-Okruhy-ot%C3%A1zek-k-p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADmu-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-.pdf

   Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 –Jinonice, tel.: 251 080 455

  • shrink expand
   Studium je určeno především pracovníkům ve veřejné správě, v občanském i komerčním sektoru, kteří se zabývají identifikováním a analyzováním sociálních a ekonomických problémů, koncipováním politik směřujících k jejich řešení, případně se i účinně podílejí na realizaci těchto politik samotných. Přitom jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání v oborech technických, přírodních, ale i společenských věd jim neposkytuje dostatečnou kvalifikaci pro řešení tohoto zadání na soudobé úrovni poznání - a potřeba získat takovou kvalifikaci často vzniká až s nástupem do příslušných pracovních pozic. Absolventi oboru se posléze lépe uplatní v roli analytiků, manažerů, konzultantů, pracovníků poskytujících specializované poradenské služby, vedoucích úředníků či profesionálních politiků.