Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Sociology (6703T004)

  Faculty: Faculty of Social Sciences
  Study programme: Sociology (N6703)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 30
  Standard length of study: 2 years
  Short note: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Application type: Online, Paper
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  41 / 60

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2020
  • shrink expand

   Magisterské studium sociologie dále rozvíjí znalosti absolventů a absolventek bakalářských programů společenskovědních oborů s cílem formovat jejich dobře uplatnitelný profesní profil. Na konci studia budou schopni využívat současné teoretické i metodologické přístupy sociologie resp. sociální antropologie, identifikovat a řešit otázky, které rychle se měnící společnost klade; slovem, budou mít vyspělé analytické kompetence a myšlení. Nebude proto pro ně problém nalézt uplatnění v perspektivních pozicích nejen v oblastech spojených se sociálním výzkumem, ale také v soukromém sektoru a veřejné správě nebo rozjet vlastní „start-up“. Studium je organizováno do tří specializací, ve kterých se studenti podle svého zájmu a zaměření profilují:

   • Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie

   • Sociální antropologie a kvalitativní výzkum

   • Sociologie, veřejnost a politika.

  • shrink expand

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je dvoukolová

   První kolo:

   1. test z anglického jazyka (viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2020/2021“) – max. 30 bodů
   2. sociologický komentář k zadanému problému – max. 40 bodů
   3. interpretace odborného textu nebo statistické tabulky (uchazeč si volí jednu z variant) – max. 30 bodů

   Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2020/2021

   K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z angličtiny je nutno mít znalosti na úrovni následující zkoušky:

   • angličtina: First Certificate, TOEFL nebo státní jazyková zkouška

   Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkanka na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   Druhé kolo:

   1. motivace ke studiu vycházející z uchazečem předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů

   2. prezentace a diskuze závěrečné práce uchazeče (případně projektu, pokud závěrečná práce není v době zkoušky hotová) – max. 40 bodů

   Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://iss.fsv.cuni.cz

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 26. 6. 2020 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2020/2021. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 24.06.2020 Until: 30.06.2020
  • shrink expand
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2020        Do:    24.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):

   29.06.2020        Do:    10.07.2020

   Způsob ověření: (tedy prezenční nebo distanční forma) bude dopředu oznámen uchazečům dle aktuální situace

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je dvoukolová

   První kolo:

   1. test z anglického jazyka (viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2020/2021“) – max. 30 bodů
   2. sociologický komentář k zadanému problému – max. 40 bodů
   3. interpretace odborného textu nebo statistické tabulky (uchazeč si volí jednu z variant) – max. 30 bodů

   Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2020/2021

   K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z angličtiny je nutno mít znalosti na úrovni následující zkoušky:

   • angličtina: First Certificate, TOEFL nebo státní jazyková zkouška

   Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkanka na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   Druhé kolo:

   1. motivace ke studiu vycházející z uchazečem předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů

   2. prezentace a diskuze závěrečné práce uchazeče (případně projektu, pokud závěrečná práce není v době zkoušky hotová) – max. 40 bodů

   Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://iss.fsv.cuni.cz

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 24. 7. 2020 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2020/2021. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

    

  • shrink expand

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2019/2020 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2020/2021 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium,upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splní následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvovali v akademickém roce 2019/2020 a hlásí se ke studiu na rok 2020/2021, upustí děkanka na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli studijního průměru 2,5 a lepšího. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2019)  dle Studijního a zkušebního řádu UK. Listinnou žádost je možné podat v termínu 16.3.2020 až 20.4.2020.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/2020, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2019/2020. Listinnou žádost je možné podat do 20.4.2020. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • shrink expand

   Studium je navrženo tak, aby absolventům poskytlo jak teoreticko-metodologickou průpravu na nejvyšší úrovni v ČR, tak je připravilo na uplatnění v praxi. Proto jsou ve výuce zařazeny kurzy teoretické, metodologické i praktické, včetně stáží a výzkumných kolokvií. Přípravu na budoucí povolání posiluje i častá seminární forma výuky, ve které se studenti zdokonalují v prezentaci, diskuzi a obhajobě nabytých znalostí i vlastní argumentace.

   Naši absolventi nacházejí uplatnění všude tam, kde se oceňuje schopnost analytického myšlení opřeného o znalosti současných společenskovědních přístupů, tj. ve výzkumných agenturách a výzkumných odděleních firem, v akademické sféře (vysokých školách, Akademii věd) a ve státním a neziskovém sektoru. Na ukázku uvádíme několik konkrétních příkladů uplatnění našich absolventů a absolventek:

   Analytici, konzultanti a marketéři v soukromém sektoru (např. Ipsos, Millward Brown, Median, Plzeňský Prazdroj, NMS, Newton Media, MindShare, Vodafone, O2, Manpower, Nestlé, Liftago, IKEA)

   Akademičtí pracovníci (např. Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Národní ústav duševního zdraví, Český statistický úřad, FHS UK, HTF UK, FSS MU, FF OU)

   Specialisté a projektoví manažeři ve státní správě a v neziskových organizacích (např. ESF, Platforma pro sociální bydlení, MPSV, Česká centra, Česká školní inspekce)