Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  History – General History (0222TA12A715)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: History – General History (N0222A12A715)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 45
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 15.04.2019
  • shrink expand
   termín pro podávání přihlášek: do 15. 4. 2019, ve všem ostatním se na studijní program vztahují platné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium

   požadavky studia programu:
   Studium historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika evropských jazycích.

   specializace: Civilizace a kultura středověké Evropy; Dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy; Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů; Obecné a komparativní dějiny; Ibero-amerikanistika – dějiny Latinské Ameriky
   volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně u zápisu

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 29
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 42

   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Historie –hospodářské a sociální dějiny a Historie – české dějiny v evropském kontextu
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) obecné dějiny (evropské i světové) – na základě seznamu literatury (max. 40 bodů)
   2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce) (max. 40 bodů)
   3) všeobecný kulturně-politický přehled (max. 20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární, ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor. Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury je předmětem bodového hodnocení, a proto se odevzdává. Seznam literatury je východiskem k formulování otázky v 1. okruhu ústní zkoušky (obecné dějiny) a lze za něj získat maximálně 10 bodů (z celkových 40 za tento okruh). Případné seminární, ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 25.05.2019 Until: 13.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 18.06.2019Until: 19.06.2019
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   na webu ústavu: usd.ff.cuni.cz (Ústav světových dějin)
  • shrink expand
   Absolvent získal komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji především evropské a americké společnosti, prohloubené o studium v jednom z nabízených modulů (dějiny středověku, novověku, nejnovější doby, obecné a komparativní dějiny a dějiny Latinské Ameriky). Je vybaven potřebnými faktografickými a metodologickými znalostmi (včetně elektronického získávání informací) k tomu, aby mohl samostatně a na základě relevantních argumentů interpretovat historické dění a samostatně řešit vědecké problémy.