Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Archive Studies and Auxiliary Historical Sciences (0322TA120002)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Archive Studies and Auxiliary Historical Sciences (N0322A120002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 16
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2019
  • shrink expand
   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 10
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 11

  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) prezentace tématu bakalářské práce (max. 30 bodů)
   2) němčina nebo latina na příkladu novověkých diplomatických písemností (včetně základní typologické charakteristiky dané písemnosti) (max. 30 bodů)
   3) základy pomocných věd historických, dějin správy v českých zemích a archivnictví (max. 40 bodů)

   Uchazeč prokáže u přijímací zkoušky znalost němčiny nebo latiny, základní znalost paleografie a orientaci v jednotlivých pomocných vědách historických, velmi dobrý všeobecný kulturně-historický rozhled.

   další požadavky ke zkoušce:
   bakalářská práce nebo její teze (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 25.05.2019 Until: 13.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 18.06.2019Until: 19.06.2019
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia)

  • shrink expand
   Navazující magisterské studium archivnictví a pomocných věd historických navazující na bakalářské studium programu Archivnictví a pomocné vědy historické či jiných bakalářských programů zaměřených na historii je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci a na praktické uplatnění v archivnictví a ve vědecké práci v oblasti pomocných věd historických, případně historie či dalších historických oborů. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické na pozadí dějin správy a archivní teorie a praxe.