Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Computer Science - Visual computing and computer games (0613VD140012)

  Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
  Study programme: Computer Science - Visual computing and computer games (P0613D140012)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand
   Program se zaměřuje na výchovu absolventů připravených na řešení výzkumně i prakticky zaměřených úkolů v podoblasti informatiky týkající se generování a zpracování obrazové informace (počítačová grafika, analýza obrazu, strojové vidění) a/nebo ve vývoji počítačových her. Primárním nástrojem vzdělávání studentů je samostatný výzkum, publikace a prezentace výzkumných výsledků, jakož i jejich případný přenos do praxe v rámci odborných stáží. Tvůrčí činnost v rámci programu je zaměřena na vývoj nových či vylepšování existujících matematických metod, algoritmů a technologií pro počítačové zpracování vizuální informace a počítačové hry. Program reflektuje rostoucí poptávku po pokročilých technologiích a zároveň staví na výjimečné odbornosti pracovníků MFF UK a ÚTIA AV ČR v těchto oblastech výzkumu. Absolventi jsou připraveni na uplatnění jak na akademické půdě, tak ve veřejných výzkumných institucích i v soukromých firmách.

   Program bez specializací.
  • shrink expand
   Přijetí ke studiu
   Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří
   • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy
   • bylo upuštěno od odborné části přijímací zkoušky nebo ji úspěšně složili
   • úspěšně složili jazykovou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno

   Pozvánka k přijímací zkoušce
   K přijímací zkoušce budou pozváni ti uchazeči, kteří
   • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a její povinné přílohy 2,3 a 4
   • zaplatili poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
   • do poloviny května 2019 jim nebylo vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky.

   V polovině května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

   Přijímací zkouška
   Přijímací zkouška má dvě části, odbornou a jazykovou. Odborná část přijímací zkoušky se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Komise při ní uchazeči položí tři otázky vztahující se k základním oblastem programu, na který se hlásí. U odpovědí komise posuzuje zejména věcnou správnost, znalost oboru, a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Každou odpověď komise hodnotí výrokem Prospěl/Neprospěl. Uchazeč musí získat hodnocení Prospěl za všechny tři odpovědi. Pokud uchazeč doloží, že si jako budoucí téma vybral jedno z témat navržených fakultou a má souhlas budoucího školitele s vedením tohoto tématu, či pokud před komisí obhájí anotaci svého vlastního tématu, stačí mu k úspěšnému vykonání přijímací zkoušky pouze dva výsledky Prospěl ze tří otázek.
   Nedílnou součástí přijímací zkoušky je i prověření znalosti anglického jazyka formou písemného testu se 100 otázkami (doplňování slov do vět). Pro úspěšné absolvování tohoto testu je nutné prokázat znalosti anglického jazyka alespoň na úrovni B2 tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), což odpovídá 50 správným odpovědím.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 20.06.2019 Until: 21.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2019Until: 28.06.2019
  • shrink expand
   Podmínky pro upuštění od odborné části přijímací zkoušky
   Od odborné části přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů, kteří si zvolí jedno z témat nabízených fakultou, získají souhlas budoucího školitele a navíc splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
   1. hlásí se do některého studijního programu z oblastí vzdělávání Informatika nebo Matematika a jejich práce byla oceněna v soutěži SVOČ v informatice, matematice nebo didaktice matematiky,
   2. jejich práce byla oceněna v Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice (pro stud. programy z oblasti vzdělávání Fyzika),
   3. jsou autory původní vědecké práce v oboru, na který se hlásí, a která byla publikovaná nebo k publikaci přijatá v recenzovaném mediu indexovaném v databázi MathScinet, SCOPUS nebo ISI Web of Knowledge,
   4. v ak. roce 2018/2019 se stali absolventy navazujícího magisterského studijního programu Fyzika, Informatika nebo Matematika a u každé části státní závěrečné zkoušky byli klasifikováni „výborně“ nebo „velmi dobře“ (pro stud. programy z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika a Matematika),
   5. v ak. letech 2017/18 a 2018/19 získali v navazujícím magisterském studijním programu Fyzika, Informatika nebo Matematika alespoň 120 kreditů a jejich prospěchový průměr (podle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 8, odst. 13) nepřevyšoval 1.5, při klasifikaci 1 = „výborně“, 2 = „velmi dobře“, 3 = „dobře“ (pro stud. programy z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika a Matematika),
   6. dosáhli jiných mimořádných úspěchů dokládajících předpoklady pro doktorské studium.

   O upuštění od odborné přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v případě bodů 1. - 3. a 5. - 6. nejpozději do 31. května 2019 a v případě bodu 4. nejpozději do 20. června 2019.

   Podmínky pro upuštění od jazykové části přijímací zkoušky
   Od jazykové části přijímací zkoušky z angličtiny bude upuštěno u uchazečů, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek
   A. Uchazeč doloží, že absolvoval alespoň dva roky vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v anglickém jazyce v některé ze zemí Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA, Jihoafrická republika, Malta nebo Indie.
   B. Uchazeč složil alespoň jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhl alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena):
   • všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,
   • zkouška z Anglického jazyka – NJAZ091 nebo ekvivalentní - na MFF UK,
   • TOEFL (paper) – 533 bodů,
   • TOEFL (computer) – 200 bodů,
   • TOEFL (internet) – 72 bodů,
   • IELTS – 5,5 bodů,
   • Cambridge ESOL CPE,
   • Cambridge ESOL CAE,
   • Cambridge ESOL FCE (hodnocení A, B, C),
   • International ESOL a Spoken ESOL – Expert LanguageCert a Mastery LanguageCert

   O upuštění od jazykové zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v termínech stanovených výše.
  • shrink expand
   Graduates are equipped with theoretical knowledge and practical experience in the major areas of computer graphics, image analysis, machine vision, and computer games technology. They have knowledge of the state-of-the-art methods used in these fields and possess the ability to apply these in solving research problems as well as practical tasks. Graduates can work in both private and public enterprises focusing on computer graphics (film production, computer animation, realistic rendering, 2D and 3D printing, etc.), image analysis and computer vision (CCTV, microscopy, remote sensing, military and medical applications, security systems, biometric data recognition, etc.) or in the development of computer games and interactive systems of virtual and augmented reality.