Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Auxiliary Historical Sciences (0322VD120001)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Auxiliary Historical Sciences (P0322D120001)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 5
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand
   počet přihlášených v minulém akademickém roce: 1 (stará akreditace)
   počet přijatých v minulém akademickém roce: 1 (stará akreditace)

   doba studia: 4 roky

  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Správní nebo institucionální správa a její písemnosti v českých zemích v průběhu historického vývoje
   • Analýza vybraných rukopisů
   • Dějiny rukopisných knihoven
   • Vývoj kalendáře a měření času
   • Analýzy diplomatických, paleografických či správních kategorií
   • Písemná kultura v historickém vývoji českého státu a jeho institucí
   • Výpovědní hodnota písemných a obrazových pramenů
   • Kritika historických pramenů a jejich edice
   • Zpracování mincovního nálezu
   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., kontakt: marie.blahova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.06.2019 Until: 21.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 27.06.2019
  • shrink expand
   Graduates from the doctoral programme in Auxiliary Historical Sciences are highly qualified scholars who are able to evaluate critically the results of earlier research in Auxiliary Historical Sciences, the history of management and the theory of resources in addition to editorship, and are able to work creatively in these fields in accordance with the international development in related scientific disciplines. Graduates are, moreover, qualified for demanding scientific and teaching tasks at humanities-oriented tertiary education institutions and to conduct research at specialised institutions of the Academy of Sciences. They can seek employment as highly qualified specialists or executive managers in different types of public and private archives and other cultural institutions (museums, libraries administering historical book funds).