Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Political Science (0312VD200014)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Political Science (P0312D200014)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 2
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand
   společný program FF UK a FSV UK

   doba studia: 4 roky
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Otázky demokracie a politického řádu
   • Historie idejí: významné události českých a světových dějin z hlediska praktické působnosti politických idejí

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc., kontakt: milan.znoj@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.06.2019 Until: 21.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 27.06.2019
  • shrink expand
   Graduates of the doctoral programme in Political Science have theoretical and methodological expertise and the ability to apply these skills to analysis as well as to critically reflect various approaches to analysis and to select relevant research methods. They have the ability to further develop their knowledge and participate in preparing and implementing international grant projects. Furthermore, graduates have skills in team work and participation in multidisciplinary projects. They are also able to conduct analyses of contemporary trends taking into consideration their historical roots and the actors’ cultural specificities.