Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  General Linguistics (0232VD090019)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: General Linguistics (P0232D090019)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 1
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand
   počet přihlášených v minulém akademickém roce: 1 (stará akreditace)
   počet přijatých v minulém akademickém roce: 1 (stará akreditace)

   doba studia: 4 roky
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   tematické okruh projektu připravované disertační práce:
   Stavba a fungování jazyka (jazyků), ze synchronního i diachronního pohledu.

   Disertační projekt musí být rozpracován s přiměřenou detailností, jeho doporučený rozsah je 3 000 až 4 000 slov, včetně seznamu použité/citované odborné literatury.

   Předpokládá se, že uchazeči v dostatečném předstihu před podáním přihlášky kontaktují předsedu oborové rady a svého potenciálního školitele, aby s nimi zkonzultovali téma disertačního projektu. Předsedkyní oborové rady je doc. Mirjam Friedová, Ph.D., kontakt: fried@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.06.2019 Until: 21.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 27.06.2019
  • shrink expand
   The General Linguistics Ph.D. graduate is able to analyse in detail the variable and constant elements of language structure and function, both synchronically and diachronically. S/he understands the structure of linguistic theories, the way in which they are related, and also the empirical method of confirming or refuting them. S/he has an insight into the pragmatic and social context of language communication. The graduate’s training has prepared her or him for employment at specialised scientific, research, development, and tertiary education institutions. S/he can work in all spheres of public life where language and language communication play an important role.