Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Logic (0223VD170001)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Logic (P0223D170001)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 1
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand
   doba studia: 4 roky
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   Uchazeči mají možnost individuální volby projektů, avšak měli by mít na paměti, že výzkumná činnost Katedry logiky se týká neklasických logik, teorie množin, metamatematiky a případně interakce nebo historie těchto disciplín. Dále by měli mít na paměti, že pro doktorské studium logiky se považuje za podstatné, aby student měl kvalifikovaného školitele, se kterým může pravidelně spolupracovat.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc., kontakt: vitezslav.svejdar@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.06.2019 Until: 21.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 27.06.2019
  • shrink expand
   Graduates of the doctoral programme in Logic are qualified researchers in the field of logic and related disciplines. They possess in-depth knowledge of the methods and trends in modern logic, and specialize in one of its aspects and applications – pure mathematical logic, applications of logic in (and logical foundations of) mathematics, computer science or linguistics, or exclusively philosophical aspects of logic. They are able to undertake independent scientific research and to publish its results internationally, and they are open to interdisciplinary cooperation. PhD graduates are trained for research and tertiary level teaching professions at institutions specializing in any of the listed disciplines.